نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون ژئومورفولوژى به عنوان یک علم کاربردى جایگاه واقعى خود را در مطالعات محیطى پیدا نکرده است. شاید یکى از مهم ترین دلایل این مسئله، عدم شناخت کافى کاربران و مدیران نسبت به این شاخه از علوم محیطى باشد. سابقه مطالعات ژئومورفولوژى در سطح بین‏ المللى چندان زیاد نیست، اما با توجه به ضرورت ها و زمینه هاى کاربردى آن در بسیارى از کشورهاى اروپایى و امریکایى به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان نقشه ‏هاى ژئومورفولوژى کاربردى به عنوان مهم ترین ابزار براى مطالعات ژئومورفولوژى محسوب مى‏ گردد. از آنجا که پدیده ‏هاى ژئومورفولوژیک بسیارمتنوع و پیچیده هستند بنابراین اطلاعات موجود در روى این نقشه ‏ها نیز به همان نسبت از تعدد و پیچیدگى برخوردار است. بدیهى است توانایى استفاده از این نقشه ‏ها نیز به همان نسبت وابسته به مهارت و دانش تهیه کنندگان و کاربران آن مى‏ باشد.
به طورکلى اطلاعات موجود در روى نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى به 4 گروه کلى تقسیم مى‏ گردد. این گروه از اطلاعات مى‏ توانند باتوجه به اهداف و زمینه‏ هاى مطالعاتى، مورد تأکید قرار گرفته و موضوعى گردند. علاوه بر این مقیاس نقشه ‏ها نیز نقشى تعیین کننده در قابلیت نمایش جزئیات دارد. بنابراین براى تهیه نقشه ژئومورفولوژى از هر منطقه ‏اى، ابتدا نیازمند زمینه علمى کافى و سپس شناخت اهداف، جزئیات و ضرورت انجام مطالعات ژئومورفولوژیک مى ‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Information on Detailed Geomorphologic Maps

نویسنده [English]

  • Mojtaba Yamani

Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

So far, geomorphology has not found its true status in environmental studies as an applied science. Perhaps one of the most important reasons for this issue is lack of sufficient knowledge of users and managers about this branch of environmental sciences. Geomorphologic studies are not of long history on the international level, but nevertheless they have been widely used in many European and American countries due to their applications as well as practical necessities. In this regard, practical geomorphologic maps are considered as the most important tool for geomorphological studies. Since geomorphologic phenomena are highly complex and varied, the information on these maps are diverse and complex as well. Obviously, the ability to use these maps is equally dependent on the skill and knowledge of its suppliers and users.
In general, the information on detailed geomorphological maps is divided into 4 general groups. This group of information can be emphasized according to the goals and fields of study, and become thematic. In addition, the scale of maps is also a determining factor in the possibility to display details. Therefore, in order to prepare a geomorphologic map from each region, there is first a need for sufficient scientific background and then knowledge of the goals, details and necessity of geomorphological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • map
  • geomorphologic maps
1 - احمدى، حسن، ژئومورفولوژى کاربردى، جلداول، فرسایش آبى،انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
2 - جدارى‏عیوضى،جمشید،1375،اصول تهیه نقشه‏هاى ژئومورفولوژى ،جزوه درسى دانشگاه تهران.
3 - چورلى، ریچارد،1377،ترجمه‏احمدمعتمد،ژئومورفولوژى،جلدسوم‏انتشارات‏سمت.
4 - رجایى، عبدالحمید،1372،اسنادومدارک براى تفسیرنقشه، انتشارات دانشگاه تبریز.
5 - سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح،1374،نقشه ژئومورفولوژى ایران درمقیاس 1250000:1.
6 - سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، 1368،نقشه توپوگرافى‏مقیاس 250000 :1 برگ کرج.
7 - سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، 1334،عکسهاى هوایى پوشش سراسرایران درمقیاس تقریبى 55000:1.
8 - سازمان نقشه بردارى کشور، 1380،اطلس ملى ایران،نقشه ژئومورفولوژى ایران درمقیاس 1250000 :1.
9 - شوراى پژوهشهاى علمى‏کشورومؤسسه جغرافیا،1380،طرح اطلس نقشه‏هاى ژئومورفولوژى ایران.
10 - دورنکامپ وهمکاران،1370،تحلیلهاى کمى در ژئومورفولوژى ،ترجمه جمشید فریفته، دانشگاه تهران.
11-یمانى،مجتبى،1382،نقشه‏هاونمودارهاى‏ژئومورفولوژى،جزوه‏درسى،دانشگاه‏تهران.