نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدل ژئوئیدى که هم ‏اکنون استرالیا از آن استفاده مى ‏کند در واقع با استفاده از تلفیق مدل جهانى (OSU91A) و بانک اطلاعات گراویتى استرالیا که در سال 1980 میلادى انتشار یافته است، محاسبه گردیده است. درحال حاضر، به واسطه دسترسى به داده‏ هاى پیشرفته و روش هاى محاسباتى دقیق‏ تر مى‏ توان دقت ژئوئید استرالیا را بهبود بخشید. شوراى تحقیقات استرالیا در سال 1998 میلادى بودجه ‏اى را براى یک طرح گروهى به تصویب رساند تا درباره تعیین نسل جدیدى از مدل ژئوئید گراویمترى براى استرالیا تحقیقاتى صورت پذیرد.
این مقاله ضمن بیان پاره‏ اى از تحقیقات که هم اکنون در مراحل نهایى خود است، تهیه داده‏ هاى جدید، گزینش مناسب ترین مدل جهانى که برمبناى آن ژئوئید جدید استرالیا قرار خواهد داشت و نیز مدل رقومى زمین (DTM) جهت محاسبه اثرات زمین در روى ژئوئید مورد بحث قرارگرفته است. بهبود مدل‏ ژئوئید به نقشه‏ بردارصحرایى امکان مى ‏دهد که نقشه‏ بردارى توپوگرافى بسیار دقیقى را با کمک (GPS) در مبناى ارتفاعى استرالیا (Oustralian Height Datum-AHD) توأم با تقلیل در زمان و هزینه پیاده نماید.
گزارشات و تجربه ‏هاى دست اول حاکى از آن است که کاربرد ژئوئید گراویمترى با (GPS) به منزله گزینه‏ اى براى ترازیابى فورى مى‏ تواند بین 100% و 300% به صرفه‏ جویى در زمان و هزینه بیانجامد.

عنوان مقاله [English]

A New Geoid for Australia: the Possibility of High-Precision Surveying by the GPS through the Improvement of Australia's Geoid

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

The geoid model currently used by Australia has been calculated using combination of the global model of OSU91A and the Australian Gravity Information Database published in 1980. Currently, due to the availability of advanced data and more accurate computational methods, Australian geoid accuracy can be improved. In 1998, the Australian Research Council allocated a budget for a group project to seek a new generation of gravimetric geoid model for Australia.
While presenting some of the research that is currently in its final stages, this paper discusses providing new data, selecting the most appropriate global model that the new Australian geoid will be based on, and a Digital Terrain Model (DTM) to calculate the effects of the Earth on geoid. Improving the geoid model makes it possible for field surveyors to implement high-precision topographic mapping with the aid of GPS on the basis of Australian elevation (Oustralian Height Datum-AHD) while decreasing required time and cost.
First-hand reports and experiences suggest that the use of gravimetric geoid with along with GPS, as an option for immediate alignment, can bring about save of time and cost in a range between 100% and 300%.