نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى ‏مرکزتحقیقات منابع طبیعى استان زنجان

چکیده

آب و هوا یکى از ارکان بنیادین زندگى بشر محسوب مى ‏شود و با پیشرفت و توسعه در جهان حفاظت از آن روز به روز اهمیت بیشترى مى‏ یابد. اثرات تغییرات اقلیم بر چرخه هیدرولوژیکى به صورت تغییرات در ذخیره آب در منطقه خاک، آبخوان ها دریاچه ‏ها و تغییر و جابه ‏جایى در مقدار و توزیع زمانى رواناب رودخانه‏ ها مى‏ باشد. این تغییرات ممکن است به صورت مثبت یا منفى رخ دهد ولى قدرمسلم اینکه میزان آب دسترسى در آینده تغییر خواهد کرد. لذا شناخت و ارزیابى کمى و کیفى حساسیت منابع آب به این تغییرات اقلیمى از اهمیت زیادى برخوردار بوده و توجهى ویژه را مى‏ طلبد.

عنوان مقاله [English]

Study of Climate Changes in the Ghezel-Ozan Watershed area in Zanjan Province and its Effects on the Region's Water Resources

نویسنده [English]

  • Parviz Abdi

Member of Faculty, Natural Resource Research Center of Zanjan Province

چکیده [English]

Climate is one of the fundamental pillars of human life whose protection becomes more and more important with advancement and development in the world. The effects of climate change on the hydrological cycle as changes in water resource in the soil area, aquifers and lakes, as well as change in the amount and time distribution of river runoff. These changes may occur positively or negatively, but it is certain that the amount of accessible water will change in the future. Therefore, quantitative and qualitative recognition and evaluation of the sensitivity of water resources to these climate changes is of great importance and requires special attention.

1 - سازمان هواشناسى کشور، 1378، مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه‏اى اقلیم، تهران، 400 صفحه.
2 - سازمان مدیریت وبرنامه‏ریزى استان زنجان، منابع آبهاى سطحى استان زنجان و علل عدم استفاده مطلوب از آن در بخش کشاورزى، نشریه شماره 251، مردادماه 1381، 135 صفحه.
3 - شرکت سهامى سازمان آب استان زنجان، مدیریت مطالعات پایه منابع آب، گزارش وضعیت منابع آبى حوزه آبریز رودخانه قزل اوزن در 8 ماهه اول سال آبى 80-79 نسبت به دوره‏هاى آمارى مشابه، خرداد1380، 24 صفحه.
4 - شرکت سهامى سازمان آب زنجان، مدیریت مطالعات پایه منابع آب، گزارش ارزیابى وضعیت منابع آبى حوزه آبریز رودخانه قزل اوزن و محدوده استان زنجان در سال آبى 81-80 ،آذرماه 1381، 32 صفحه.
5 - شرکت سهامى سازمان آب استان زنجان، مدیریت مطالعات پایه منابع آب، وظایف و فعالیتهاى سازمان و اطلاعات منابع آب استان در سال آبى 81-80، آبان ماه 1381،20 صفحه.
6 - حسنى‏ها، حسینعلى، زهرا، صالحى، بررسى وضعیت خشکسالى (Drought) براساس تعدادى از شاخصهاى آمارى در استان زنجان، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملى بررسى راهکارهاى مقابله با کم آبى و خشکسالى، جهاد دانشگاهى استان کرمان، 1379، جلداول.
7 - ناصرى، حمیدرضا، مدلهاى هیدرولوژى وتغییرات اقلیم، 1378، سازمان هواشناسى کشور، مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه‏اى اقلیم، تهران،400 صفحه.
8 - سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى استان زنجان، بررسى عملکرد سدهاى خاکى ومقایسه اجمالى آن با سایر طرحهاى کوچک تأمین آب در استان زنجان، نشریه شماره 232، بهمن ماه 1380، 95 صفحه.