نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتراى هواشناسى سینوپتیک

2 کارشناس ارشد اقلیم ‏شناسى

3 کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

 به منظور مطالعه توزیع زمانى و مکانى خشکسالى در استان همدان از آمار 27 ساله 11 ایستگاه استان استفاده شده و پس از انجام آزمون هاى صحت و همگنى داده‏ ها نرمال سازى آنها با مطالعه خشکسالى به روش گیبس و موهر و شاخص (SPI) سال هایى که در سطح استان خشکسالى رخ داده مشخص گردیده بر این اساس در سالهاى 1375 و 1378 شدیدترین خشکسالى اتفاق افتاده که پس از مشخص شدن سال هاى خشک بر اساس شاخص گیبس و موهر نقشه‏ هاى آن ترسیم شده تا پراکندگى آن در سطح استان مشخص گردد و در نهایت با استفاده از رتبه بندى این شاخص ‏ها نقشه نهایى ترسیم گردیده که طبق این نقشه شدت هاى خشکسالى از شرق به غرب کاسته مى ‏شود یعنى مناطق شرقى و مرکزى نسبت به مناطق دیگر استان بیشتر در معرض خشکسالى بوده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Spatial and Temporal Distribution of Droughts Occurred in Hamadan Province Using Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Sabzi Parvar 1
  • Zohreh Merianji 2
  • Abbas Karami 3

1 Ph.D. of Synoptic Meteorology

2 Master of Climatology

3 Master of Geography

چکیده [English]

In order to study the temporal and spatial distribution of drought in Hamadan province, statistics of eleven of province stations for a period of 27 years was used, and after performing validation and homogeneity tests, it was normalized with drought by the Gibbs and Mohr method, and SPI index for years of drought occurrence in the province was determined. According to this, in the years 1996 and 1999 the most severe drought has occurred. After the dry years were determined based on the Gibbs and Mohr method, the related maps were drawn up to determine its dispersion across the province, and finally, using the ranking of these indices, the final map was drawn according to which the intensity of droughts decreases from east to west, namely, the eastern and central regions have been more susceptible to drought in comparison with other parts of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Gibbs and Mohr Method
  • SPI index
  • geographic information system (GIS)
1 - طرح مطالعه خشکسالى در استان همدان، على اکبر سبزى پرور.
2 - هیدرولوژى کاربردى، امین علیزاد، انتشارات آستان قدس رضوى.
3 - آمار و احتمالات، کاوه یحیى زاده.
4 - بزرگى، گستره و فراوانى خشکسالى در ایران، دکتر حسنعلى غیور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 45 تابستان 1376.
5 - بررسى روند خشکسالى از دیدگاه کشاورزى، فخرى مقدسى، نیوار شماره 29.
6 - تحلیل خشکسالى اخیر مشهد با به کارگیرى برخى از شاخصهاى خشکسالى، دکتر غلامعلى کمالى، لیلى خزانه دارى ،نیوار شماره 44و45.
7 - بررسى شاخصهاى خشکسالى غرب کشور، حمید زارع ابیانه، على اکبر محبوبى، مجید حیدرى.