نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیاى‏ طبیعى دانشگاه آزاد اسلامى ‏اردبیل

چکیده

بهره ‏بردارى پایدار از منابع طبیعى کره زمین، بدون لطمه به آن، توسعه پایدار محسوب مى‏ شود. سوخت­ هاى فسیلى در چند سال آینده به اتمام خواهند رسید. از این رو، انرژی ­هاى نو لازم است با انرژی­ هاى فسیلى جایگزین گردند. در این مقاله، پتانسیل انرژى باد ایستگاه سینوپتیک پارس آباد مغان مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت باد غالب در این ایستگاه در طول سال، شرقى است که ناشى از فرابار حرارتى دریاى خزر در نیمه گرم سال و فرابار حرارتى سیبرى در نیمه سرد سال است. احتمال وقوع سرعت هاى باد بین 4 الى 25 متر در ثانیه در این ایستگاه، 1277 ساعت در سال است. چگالى انرژى بادى، قدرت نظرى و عملى توربین­ هاى بادى در این ایستگاه به ترتیب 54/60،15/26 و 04/8 وات درمترمربع در ثانیه است. با توجه به پتانسیل انرژى پایین و نیز تعداد ساعات کارکرد توربین ­هاى بادى در این ایستگاه، ایستگاه سینوپتیک پارس آباد مغان، ایستگاه مناسبى جهت بهره‏ بردارى از انرژى باد به منظور تزریق به شبکه سراسرى محسوب نمى‏ شود بلکه مى‏ توان از این انرژى جهت برخى مصارف کشاورزى بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Utilizing Wind Power in Pars Abad Moghan County: A Step Toward Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Borumand Salahi

Assistant Professor, Department of Natural Geography, Islamic Azad University of Ardabil

چکیده [English]

Sustainable exploitation of natural resources of the Planet without damaging it is considered as sustainable development. Fossil fuels will be depleted over the next few years. Hence, it is unavoidable that new energies replace fossil energies. In this paper, the wind energy potential of Pars Abad Moghan synoptic station is studied. The dominant wind direction at this station during the year is toward the east, which is due to the heat overload of the Caspian Sea in the hot half of the year and the heat overload of Siberia in the cold half of the year. The probability of wind speeds between 4 and 25 m/s at this station is 1277 hours a year. The wind energy density, the theoretical and practical power of wind turbines at this station are 15.54, 26.6, and 8.04 watts per meter squared per second, respectively. Considering the low energy potential and the number of hours of operation of wind turbines in this station, Pars Abad Moghan synoptic station is not a suitable station for exploitation of wind energy for injection into a nationwide network, but it is possible to use this energy for some agricultural applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pars Abad Synoptic Station
  • wind velocity
  • Wind Power Density
  • vibul distribution
  • nominal velocity of wind
  • Wind Turbine
1 - آذر،عادل، و منصورمؤمنى(1380)، آماروکاربردآن درمدیریت، جلددوم، تحلیل آمارى، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم.
2 - ثقفى، محمود(1382)، انرژیهاى تجدیدپذیرنوین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
3 - جان هاراوى(1379)، درآمدى برروشهاى آمارى، ترجمه لیناملکمیال وتقى برومندزاده، تهران، انتشارات پژوهشهاى فرهنگى.
4 - جمیل، مجید(1374)، انرژى بادو نیروگاه­هاى بادى، مجله اطلاعات علمى، سال هشتم، شماره 2.
5 - جمیل، مجید(1375)،مطالعه چگونگى توزیع آمارى سرعت­هاى بادناحیه سایت خورشیدى پژوهشگاه موادوانرژى، مجله نیوار، شماره30، تابستان.
6 - جمیل، مجید(1380)،چگالى انرژى بادى، مجله نیوار، شماره‏و43و42.
7 - سازمان هواشناسى کشور(1380)، آمارسمت وسرعت بادایستگاه سینوپتیک، پارس آباد.