نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده‏ هاى مرتبط و مجموعه برنامه‏ هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده‏ ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏شود و مجموعه برنامه ‏ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرح هاى عمرانى در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش محسوب مى‏ شود. از این رو مفاهیم و اصول آن نیاز به بسط و توسعه دارد. هدف این مقاله ارائه وجوه کلى سیستم پایگاه داده است. ضمن اینکه خصوصیات و قابلیت‏ هاى سیستم پایگاه داده بیان مى‏ گردد به بیان ارتباط آن با (GIS) پرداخته مى‏ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Database in Geographic Information System (GIS)

نویسنده [English]

  • Safar Ghaed Rahmati

Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

The Database Management System (DBMS) consists of a set of related data and a set of computer programs for access to that data. The data set is usually called a database, and the set of programs is usually called database management. Due to the importance of information in all developmental plans at all levels, the database is considered a valuable source. Consequently, its concepts and principles need to be elaborated. The purpose of this paper is to present the overall aspects of database system. In addition to describing the characteristics and capabilities of database system, its relationship with GIS is also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data
  • database
  • database management
  • Geographic Information System
1 - اولسن‏هولر، لیف، کشف مناسبترین جایگزینى، خط مشى لازم براى چگونگى انتخاب بهترین شیوه جمع‏آورى داده‏ها، ترجمه قدوسى، مهران، مرکز اطلاعات جغرافیایى شهر تهران، چاپ اول، 1376.
2 - امیدوار، مجید، طراحى سیستم شبکه خدمات پایگاههاى اطلاعات، مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، اطلاع رسانى، دوره 12، شماره1، 1375.
3 - رولى، جنیفر، مبانى سیستم‏هاى اطلاعاتى، ترجمه زهراسیف کاشانى، انتشارات سمت، تهران، 1380.
4 - مک دانل، راچائل، وکمپ، گرن ک، فرهنگ بین‏المللى اصطلاحات جغرافیایى، مترجمان، على عسگرى و رستم صابرى‏فر، انتشارات نورعلم، 1376.
5 - نعمت بخش، محمدعلى، براآنى، احمد، اصول و طراحى پایگاه داده‏ها، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1380.
6 - معصومى اشکورى، سیدحسن، کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) در برنامه ریزى منطقه‏اى، مجله معمارى وشهرسازى، شماره 20-19، اسفند1371.
7- Demers,Micheal,fundamentals of geographic information systems,united state,John willy and sons,1997.
8- Enshede,Rolf A debey,principle of geographic information systems,ITC educational texbook seris,2001.
9- www.Irandoc.ac.ir
10- www.GIS.com/dictionary.