نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت‏ علمى‏ دانشگاه ‏اصفهان

چکیده

خواهر خواندگى عهد و پیمانى است که معمولاً بین دوشهر برقرار مى ‏شود که در بعضى خصایص اشتراکاتى با هم دارند و به دنبال آن ارتباطات خاصى بین این گونه شهرها برقرارمى‏ گردد. این ارتباطات در مسیر شناسایى  ویژگی های هر کدام از شهرها امرى بسیار ضرورى است درپى شکل ‏گیرى چنین روابطى مراحلى توسط وزارت امور خارجه به صورت اجراى تشریفات قانونى صورت مى‏ گیرد و عالی ترین مقامات دو شهر طى عهد نامه‏ اى پیمان خواهرخواندگى را به امضا  می رسانند. خواهرخوانده ‏ها به رسم دوستى اقداماتى را انجام مى‏ دهند از آن جمله انتخاب نام خیابان یا پارکى به نام خواهرخوانده‏ اش، علت انتخاب چنین عنوانى براى این گونه عهد نامه‏ ها (خواهرخواندگى) این است که واژه شهر یک اسم مؤنث مجازى است در نتیجه به آن پیمان خواهرخواندگى مى‏ گویند.
شهر اصفهان درحال حاضر به عنوان یکى از شهرهاى مهم دنیا (یکى از 10 شهر تاریخى جهان) به حساب مى‏ آید. آثار تاریخى آن از جمله میدان امام (نقش جهان) به عنوان یکى از میراث هاى بزرگ بشرى اعلام شده است. این شهر هم اکنون با 10 شهر پیمان خواهرخواندگى دارد. شهرهاى فلورانس در ایتالیا، سن پترزبورگ در روسیه، شیان در چین، یاش در رومانى، ایروان در ارمنستان، هاوانا در کوبا، فرایبورگ در آلمان، کوالالامپور در مالزى، بارسلونا در اسپانیا و شهرکویت خواهرخوانده‏ هاى اصفهان به شمارمى‏ آیند. پیشنهاداتى نیز در جهت تقویت چنین پیمان هایى صورت گرفته است از آن جمله تأسیس بازارچه‏ اى به نام بازارچه ملل، براى به نمایش گذاردن سنت‏ ها و صنایع دستى هر یکى از خواهرخوانده ‏ها و یا پیشنهاد تأسیس باغ ملل. آنچه در خصوص این شهرها (خواهرخوانده‏ ها) قابل ذکر است این مطلب مى‏ باشد که عمده این شهرها داراى آثار تاریخى یا هنرى و... منحصر به فرد و بعضا معروف جهانى هستند که هر کدام در نوع خود هنرى قابل وصف مى‏ باشد و این هنرها و آثار تاریخى باعث گسترش رابطه با این گونه شهرها شده است .
در مقاله حاضر ابتدا به صورت مختصر به ویژگی هاى تاریخى و هنرى شهر اصفهان پرداخته خواهد شد و در ادامه به اختصار ویژگی هاى خواهرخوانده‏ هاى اصفهان مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Isfahan and its Sister Cities

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Varesi

Member of Faculty, University of Isfahan

چکیده [English]

Sister City is a covenant and a contract that is usually established between two cities which have some commonality in particular aspects, and hence certain connections are established between them. These connections are essential in identifying the characteristics of each of the cities. After the formation of such a relationship, certain legal steps are taken by the Ministry of Foreign Affairs, and the highest authorities of the two cities sign the Sister Cities contract. Sister cities take certain actions as signs of friendship, including naming a street or park after their sisters. The reason for choosing such a title for such contracts (sisterhood) is that the word "city" is a female noun.
The city of Isfahan is currently considered as one of the most important cities in the world (one of 10 historic cities in the world). Its historical works, including Imam (Naghsh-e Jahan) Square, have been pronounced as amongst the human’s great heritage. The city has now ten Sister cities. The cities of Florence in Italy, St. Petersburg in Russia, Xi’an in China, Lasi in Romania, Yerevan in Armenia, Havana in Cuba, Freiburg in Germany, Kuala Lumpur in Malaysia, Barcelona in Spain and the city of Kuwait are the Sister cities of Isfahan. Proposals have also been made to strengthen such agreements, including establishment of a marketplace called the Market of Nations to showcase the traditions and handicrafts of each of the Sisters, or of the establishment of the Garden of Nations. What can be said about these cities (Sisters) is that most of them have unique and sometimes world-famous historical or artistic works, each of which can be regarded as artistic achievement in its own right, and that these arts and historical works have played significant role in expansion of relations with such cities.
In the present article, first historical and artistic features of the city of Isfahan will be briefly discussed, and next the characteristics of the Sisters of Isfahan will be examined.

1 - شفقى، سیروس، جغرافیاى اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1353، ص 95.
2 - هنرفر، لطف اله، گنجینه آثارتاریخى اصفهان، کتابفروشى ثقفى، 1344، اصفهان ص12.
3 - کسرائیان، نصراله‏اصفهان، نشرناشران ایران، تهران، چاپ دوم، 1372، ص 7.
4 - طرح تفضیلى شهراصفهان، مهندسین مشاورپارس، نقش جهان، منطقه سه، 1371.
5 - جزوه آشنایى باشهرفلورانس، شهردارى اصفهان، امور بین‏الملل.
6 - سعیدیان، عبدالحسین، شهرهاى جدید، انتشارات علم وزندگى، ص 279.
7 - جزوه آشنایى باشهرسن پترزبورگ، شهردارى اصفهان، اموربین الملل.
8 - جزوه آشنایى باشهرشیان،شهردارى اصفهان، اموربین‏الملل.
9 - جزوه آشنایى باشهریاش، شهردارى اصفهان، اموربین‏الملل.
10 - جزوه آشنایى باشهرایروان، شهردارى اصفهان، اموربین‏الملل.
11 - جزوه آشنایى باشهرهاوانا، شهردارى اصفهان، اموربین‏الملل.
12 - جزوه آشنایى باشهرفرایبورگ، شهردارى اصفهان، اموربین‏الملل.
13 - جزوه آشنایى باشهرکوالالامپور، شهردارى اصفهان، امور بین‏الملل.
14 - جزوه آشنایى باشهربارسلونا، شهردارى اصفهان، امور بین‏الملل.
15 - جزوه آشنایى باشهرکویت، شهردارى اصفهان، اموربین‏الملل.
16 - درتهیه وترجمه جزوات مربوط به شهرهاى خواهرخوانده‏ها مساعدت آثار مجتبى نیرومندکارشناس اموربین‏الملل شهردارى اصفهان بسیار چاره‏ساز بود که همین جا از زحمات ایشان تشکر مى‏نماییم.