نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آبخیزدارى

چکیده

سیل به عنوان یکى از مهمترین سوانح طبیعى همواره مورد توجه بشر بوده و در سالهاى اخیر با توسعه مراکز جمعیتى، صنعتى، کشاورزى و افزایش خسارت ناشى از سیل، لزوم توجه بیشتر به آن احساس مى‏ گردد. در این مطالعه، طى نگرشى آمارى و با بهره‏ گیرى از توزیع آمارى متداول در هیدرولوژى سعى شده است تا بزرگى و زمان وقوع سیل در حوزه آبخیز محمدآباد گرگان با دقت بیشترى برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از نرم‏ افزار (Smada) دبى حداکثر روزانه در دوره بازگشت هاى مختلف براى هر ماه با استفاده از توزیع آمارى مناسب تعیین شد. برآوردها نشان داد که توزیع آمارى مناسب، لوگ پیرسون تیپ 3 مى‏ باشد. سیل‏ هاى با دوره بازگشت کمتر از 25 سال بیشتردرماه اردیبهشت و سیل‏ هاى با دوره بازگشت زیاد یعنى 25 تا 200 سال بیشتر در ماه آبان رخ مى‏ دهند. همچنین با تعیین ظرفیت عبور رودخانه محمدآباد مشخص شد که روستاى پایین دست حوزه با سیل هاى با دوره بازگشت بیش از 25 سال دچار سیل‏ گیرى و خسارت مى ‏شود. بنابراین لازم است تا برنامه‏ هاى مدیریت سیلاب در این ماه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا خسارتهاى جانى و مالى ناشى از وقوع سیل هاى احتمالى به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilization of Statistical Distributions in Prediction of Flood's Time of Occurrence

نویسنده [English]

  • Nima Tabarifard

Master of Watershed Management

چکیده [English]

Flood, as one of the most important natural disasters, has always been considered by human being, and in recent years the need to pay more attention to it is felt by the development of population, industrial and agricultural centers and increase of damage caused by flood. In this study, through a statistical survey and using the conventional statistical distribution in hydrology, it has been tried to estimate the magnitude and time of occurrence of flood in the watershed of Mohammad Abad in Gorgan with more accuracy. For this purpose, using the Smada software, the maximum daily flow rate in different return periods for each month was determined using appropriate statistical distribution. Estimates have shown that the appropriate statistical distribution is the Log Pearson Type 3. Floods with a return period of less than 25 years are more likely to occur in May and floods with long return periods, namely 25 to 200 years, in November. Furthermore, by determining the capacity of the Mohammad Abad River passage, it became clear that the village located at the downstream of the basin with floods with a return period of more than 25 years suffers from flood concentration and damage. Therefore, flood management plans need to receive greater consideration in these months in order to minimize the life and financial losses due to potential flood occurrences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flood
  • maximum daily flow rate
  • maximum momentary flow rate
  • full-surface flow rate of river
  • statistical distribution
  • Return period
  • Smada Software
1 - تلورى، عبدالرسول، 1381، اصول مقدماتى مهار سیلاب و کاهش خسارات آن، جزوه درسى دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان.
2 - مهدوى، محمد،1378، هیدرولوژى کاربردى، انتشارات دانشگاه تهران.
3 - گش، اس، ان. 1377، مهارسیلاب ومهندسى زهکشى ،ترجمه مسعود مقدسیان، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
4 - نصرى‏نصرآبادى، مسعود، 1377، بررسى عوامل مؤثر در بروز سیلاب به منظور ارائه روشهاى مدیریتى در چند حوزه آبخیز استان گلستان، پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان.
5 - اسدالهى شهیر، مهدى، 1381 ،خلاصه گزارش سیل ولغزش استان گلستان، مدیریت آبخیزدارى استان گلستان.
6 - فرازجو، حسن، 1381، پیش بینى زمان وقوع سیل درحوزه آبخیز زیارت گرگان، مقاله.
7 - وزارت نیرو، اداره کل امورآب استان گلستان، آمار دبى روزانه ایستگاه هیدرولوژى زرینگل، انتشارنیافته.