نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 به ‏منظور دستیابى به روش دقیق تبدیل تصویربردارى PAN از تصویر فضایى به شئى فضایى یک مدل ریاضى طراحى شده است که در آن‏ براى تعیین توجیه خارجى تصاویر از حداقل یک نقظه کنترل زمینى (1) (GCP) استفاده مى‏ گردد. این مدل ریاضى در ابتدا براى تصاویر ماهواره اسپات تهیه شده بود که از معادلات همخطى جهت تهیه مدل مسیر ماهواره استفاده مى‏ گردد، در حالى که اختلاف ارتفاع ماهواره با زمان با استفاده از چند جمله ‏اى درجه بالا مدل سازى تحقق مى‏ یافت. اطلاعات اولیه مدارى از داده ‏هاى افه مریز مفروض بدست آمده است و پالایش نیز با استفاده از راه حل حداقل مربعات تکرارى انجام پذیرفته است. این مدل ریاضى براى سه حالت متفاوت مورد آزمون قرار گرفت: 1) تصویر تکى 2) استریپ (ناشى از یک آشکارساز در طى گذر مدارى) و 3) زوج برجسته. براى حالت هاى (1) و (2) خطاى میانگین 1/9 متر در عرض و 6/7 در طول را مى‏ توان با استفاده از یک نقطه کنترل زمینى GCP براى مدل سازى بدست آورد. استفاده از یک نقطه کنترل زمینى از یک نقشه مقیاس 50000:1 شناسایى گردید. دقت­ هایى به ترتیب 3/38 متر در عرض، 6/42 متر در طول و 8/23 متر در ارتفاع براى زوج برجسته بدست آمد. نتایج مدل را تأئید مى ‏کند و تا حدى ایده‏ هایى را مطرح مى‏ سازد که با آن PAN (IRS-1C) خواهد توانست در تحولات آتى فتوگرامترى و کارتوگرافى مؤثر باشد. نرم ‏افزارى که براى مدل سازى ارتفاع مدارى در این مقاله بیان شده است بخشى از SOFTSPACE، ایستگاه فتوگرامترى رقومى براى کار با داده‏ هاى استریوى تصاویر IRS-1C PAN، و اسپات است که یک بسته نرم ‏افزارى چند کاره پیش پردازى، تبدیل عکس به نقشه، مدل رقومى زمین (DTM) و مدول ‏هاى گردآورى عارضه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conversion of Image into Map of IRS-1C PAN (India's Imaging Satellite) Data Using Orbit Elevation Model and at Least One Ground Control Point

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

In order to achieve a precise method of converting PAN photography from a spatial image to a spatial object, a mathematical model has been designed in which at least one GCP (Ground Control Point) is used to determine the external justification of images. This mathematical model was originally prepared for Spot satellite imagery, which uses multicolinear equations to provide a satellite path model, while the satellite height difference would be formulized as a function of time using high-order polynomial modeling. Initial orbital information is obtained from the given data and refinement is also done using the iterative least squares solution. This mathematical model was tested for three different states: (1) a single image (2) strip (caused by a detector during orbit passage), and (3) a stereo pair. For states (1) and (2), a mean error of 9.1 m in width and 7.6 in length can be obtained by using a ground control point (GCP) for modeling. Using a ground control point was identified from a map of scale 1:50000. Accuracy was 38.3 meters in width, 42.6 meters in length, and 23.8 in height for the stereo pair. The results confirm the model and somewhat suggest ideas with which PAN (IRS-1C) will be able to influence the future developments of photogrammetry and cartography. The software mentioned in this paper for modeling orbit altitude is part of SOFTSPACE, a digital photogrammetric station for working with IRS-1C PAN and Spot imagery stereo data, a multifunction software package for preprocessing, photo conversion into map, a Digital Terrain Model (DTM) and features compilation modules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRS-1C PAN
  • orbit state modelling
  • single image
  • stereo pair
  • 3D Positioning Precision