نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه پژوهشى جغرافیا دانشگاه تبریز

چکیده

سنگ ریزش از انواع مهم حرکات توده ‏اى مواد دامنه ‏اى است. این پدیده طبیعى، درصورتى که مراکز سکونتى اعم از شهرى و روستایى، شبکه‏ هاى ارتباطاتى و سایر زیرساختهاى بشرى را متأثر سازد و تلفات جانى و خسارتهاى مالى زیادى به بارآورد، جزء بلایاى طبیعى محسوب مى‏ شود. علاوه بر شهرها و روستاهاى کوهپایه ‏اى که در معرض این پدیده قراردارند، در سالهاى اخیر، چشم‏ اندازهاى طبیعى زیبا و آب وهواى خوش مناطق کوهستانى، مردمان فراوانى را به سوى خود جلب کرده است. به طورى که در حال حاضر، شهرهاى ییلاقى و برف شهرها رفته رفته شکل تعمیم یافته‏ اى به خود مى‏ گیرد. در ظاهر هیچگونه خطرى این مناطق را تهدید نمى‏ کند. درصورتى که تحول و شکل یابى این نواحى با حرکات توده‏ اى مواد ناشى از سیستم مرفوژنزپریگلاسیر در ارتباط است. که به طور متناوب، پس از گذشت دوره ‏هاى کم و بیش طولانى براه مى‏ افتد و به عنوان یک مخاطره طبیعى مساکن، جاده ‏ها و سایر تأسیسات را به طور جدى تهدید مى‏ کند.

عنوان مقاله [English]

Rockfall and It's Consequent Hazards in Mountainous Area

نویسنده [English]

  • Fariba Karami

Member of Faculty at the Geography Research Department, University of Tabriz

چکیده [English]

Rockfall is one of the important types of massive movements of mountain side materials. This natural phenomenon is considered a natural disaster if it affects residential settlements including urban and rural, communication networks and other human infrastructure, causing enormous casualties and financial losses. In addition to mountainous towns and villages that are exposed to this phenomenon, in recent years, beautiful natural landscapes and pleasant weather of mountainous regions have attracted great numbers of people. As a result, summer and snow cities gradually assume a generalized form. Apparently, there is no danger to these areas, while the evolution and formation of these areas is related to massive movements of the materials arising from the pre-glacial morphogenesis system, which occurs alternately after relatively long periods of time, and seriously threatens buildings, roads and other facilities as natural hazards.

1- خیام، مقصود، 1374، نگرشى به تنگناهاى ژئومورفولوژیکى توسعه شهرتبریز، نشریه دانشکده علوم انسانى واجتماعى دانشگاه تبریز، سال اول، شماره(1)، صفحات 103-91.
2- رجایى، عبدالحمید، 1373، ژئومورفولوژى کاربردى در برنامه­ریزى وعمران ناحیه‏اى، چاپ اول، نشرقومس، 328 ص .
3- رجایى، عبدالحمید، 1373، کاربردژئومورفولوژى در آمایش سرزمین ومدیریت محیط، چاپ اول، نشرقومس، 334 ص.
4- رجایى، عبدالحمید،1373، تحلیلى بر ژئومولوژى جریان­هاى واریزه‏اى منطقه ماکو، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، سال هجدهم، شماره68، صفحات 127-114.
5- شریعت‏جعفرى، محسن، 1375، زمین لغزش (مبانى واصول پایدارى شیبهاى طبیعى)، انتشارات ساز ه، 218 ص.
6- محمودى، فرج اله،1382، ژئومورفولوژى دینامیک، دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، 326ص.
7 - معماریان، حسین، 1381، زمین‏شناسى مهندسى وژئوتکنیک، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 953 ص.
8- Murck ,B.W.Skinner,B.J.and Porter,S.C.1997.Dangerous earth.John Wiley and Sons,Inc.pp.300.
9- Nelson,S.A.Introduction and planetary setting.
10- Nelson,S.A.Mass and its human impacts.
11- Rea,B.B.Whalley,W.B.Rainay,M.M.and Gordon, J.E1996, Block field,old or new? Evidence and implications from some plateaus in northern northern Norway. Geomorphology.Vol (15) 109-121.
12- Rittrer,D.F.Kochel,R.C.and Miller.J.R.1993.Process geomorphology. WM.C.Brown Publishers. pp. 530.
13- Selby,M.J.1985.Earths changing surface.Oxford.pp.607.
14- Smith.K.1996.Environmental Hazards.Routledge.pp.389.