نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نوع اراضى رودخانه ‏اى بوسیله فرسایش، جابجایى و رسوب‏ گذارى مواد استحکام ‏نیافته از طریق فعالیت جریان آب ایجاد شده ‏اند. نوع اراضى رودخانه‏ اى اصلى که لازم است تشریح شوند عبارتنداز آبرُفت‏هاى پروانه ‏اى. دشت‏هاى سیلابى و دلتاها. قابلیت و توانایى آب جارى براى فرسایش و حمل خاک و ذرات سنگ بستگى به سرعت آب و اندازه ذرات دارد. فرسایش ذرّات در مقایسه با جابجایى مستمر مواد نیاز به سرعت بیشتر آب دارد. همین که سرعت‏ها کمتر از حد خاصى شوند، رسوب‏ گذارى رخ مى‏ دهد. ذرات بزرگتر به بیرون انداخته مى‏ شوند و در امتداد بستر رودخانه غلتانده مى‏ شوند (بار بستر). ذرات کوچکتر برداشته مى‏ شوند و به سمت جلو به صورت معلق حمل مى‏ شود. (بار معلق). ذرات خاصى، بویژه ذرات هم اندازه ماسه، ممکن است در حال تعلیق یا بار بستر در زمانه اى مختلف با توجه به سرعت رودخانه جابجا شوند. فرسایش ذرات کوچک نیازمند سرعت قابل توجهى مى‏ باشد لکن ، بمحض حرکت، آنها مى‏ توانند در حالت معلق در سرعت‏هاى گوناگون رودخانه جابجا گردند. بزرگترین فرسایش و حمل و نقل رسوبات در طول زمان سیل رخ مى‏ دهد. افزایش در سرعت و حجم آب منجر به افزایش در اندازه و حجم موادى که مى ‏توانند حمل شوند، مى‏ گردد. واژه «قابلیت رودخانه»(2) مربوط به حداکثر اندازه ذراتى است که یـک رودخانه مى ‏تـواند در یک سـرعت داده شده حمـل کند.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images (Part XVII)

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

River land types have been created by erosion, displacement and sedimentation of unset materials through the flow of water. The type of river basin that are required to be described are butterfly alluvium, flood plains and deltas. The ability and capability of water to erode and transport soil and particles of rock depends on the speed of water and size of particles. Particle erosion, as compared with the continuous displacement of materials, requires great water velocities. When the velocities are less than certain limits, sedimentation occurs. Larger particles are thrown out and lined up along the river bed (bed load). Smaller particles are taken up and forwarded to the front (Suspended Load). Particular particles, especially sand particles of the same size, may be suspended or moved at different times depending on the speed of the river. Small particle erosion requires considerable speed, but as soon as they are displaced, they can be moved at different speeds of the river. The largest erosion and sediment transport occurs during the flood period. Increase in velocity and volume of water leads to an increase in the size and volume of materials that can be carried. The term "river capability" refers to the maximum particle size that a river can carry at a given speed.