نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 در ژاپن جایى که زلزله به طور مکرر اتفاق مى‏ افتد، بررسى حوادث طبیعى در برنامه ریزى شهرى داراى اهمیت است. به هرحال، واضح است که شهرهاى ژاپن بدون ارائه هیچ تصویر روشنى از تعریف ایمنى شهرى بر پایه پژوهش هاى قبلى مرتبط با خطرات طبیعى به جز چند مورد طراحى نشده ‏اند. براى مردم ژاپن که از زلزله ‏هاى زیادى درسراسرتاریخ به ستوه آمده‏ اند، ارائه تصویرى از آینده شکل شهر از نقطه نظر ایمنى شهرى ضرورى است. از سوى دیگر، فن‏آورى رایانه ‏اى اخیر توانسته است سیستم کنترل زمان واقعى را بعد از زلزله نورت لیج در سال 1994 و کوبه 1995 بهبود بخشد. در این مقاله روشى از تحلیل و طراحى یک شهر براساس دیدگاه ایمنى شهرى تأکید دارد. این روش MUSE نامیده مى‏ شود بر پایه تئورى سیماى شهرى لینچ 1961 و برخى از عناصر کالبدى شهر به عنوان بخشى از یک سیستم ارگارنیک تعریف مى‏ شود. MUSE با استفاده از تحلیل سه بعدى Arc/view مى‏ توانیم به آسانى شهر را به صورت بصرى شبیه سازى کنیم و این کارى است که قبلاً از طریق مدل هاى قبلى زمانى زیادى مى ‏برد. نویسندگان(مقاله) عملکردهاى آسیب ‏پذیر را ایجاد کرده‏ اند. (مورئوو یامازاکى،1999) و روشى را براى ارزیابى خطر ریزش ساختمانها پیشنهاد کرده‏ اند. (مورئوو یامازاکى 2000) به کارگیرى این روشها از ارزیابى‏ هاى ایمنى شهرى به MUSE براى سیستم ارزیابى خطرات احتمالى مفید است. به هرحال با ترکیب آن (MUSE) با تکنولوژى (فن آورى) اخیر درآینده محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

GIS: A Method for Analysis of Urban Safety and Environmental Design

نویسنده [English]

  • Ali Movahhed (Translator)

Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

In Japan, where the earthquake occurs frequently, natural disasters are important in urban planning. However, it is clear that the cities of Japan, with the exception of a few, have not been designed without providing any clear picture of urban safety definition based on previous studies on natural hazards. For the Japanese people who are plagued by many earthquakes throughout history, it is necessary to provide an image of the future of the city's form in terms of urban safety. On the other hand, recent computer technology has been able to improve the real-time control system after the Northridge earthquake in 1994 and that of Kobe in 1995. In this paper, a method of analyzing and designing a city based on urban safety perspective is emphasized. This method is called the MUSE, based on the Lynch’s 1961 theory of urban appearance, and some of the city's physical elements are defined as part of an organic system. Using the 3D Arc / View analysis, we can easily simulate the city in a visual fashion, and this is the action that took a long way to go through by the previous models. The authors have created vulnerable functions. (Moreau and Yamazaki, 1999) and proposed a method for assessing the risk of building collapse. (Moreau and Yamazaki, 2000). The use of these methods of urban safety assessments with MUSE is useful for risk assessment system. However, combination of MUSE with recent technology will be realized in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban safety
  • Geographic Information System
  • urban appearance
  • environmental design