نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد هیدرواقلیم و مدرس دبیرستانها و مراکز آموزش عالى گرگان

چکیده

در این مقاله که به بررسى وضعیت باد در جلگه گلستان مى ‏پردازد از اطلاعات 16 ساله (1348تا 1364ه.ش) ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان استفاده گردیده است.
 به منظور تفهیم بهتر مطالب مربوط به پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمارى، میانگین دفعات، درصد سالانه وزش باد در جهات هشت گانه، میانگین دفعات تکرار فصلى، بادغالب و نایب غالب، درصد و سرعت آنها به صورت جدول و نمودار آمده است.

عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Wind in Golestan Plain

نویسنده [English]

  • Esmaeil Shahkouei

Master of Hydroclimte and Instructor at Gorgan's Secondary and Tertiary Educational Centers

چکیده [English]

In this paper, which studies the state of winds in the Golestan plain, the information of sixteen years (1969 to 1985) of Hashem Abad synoptic station of Gorgan were used.
In order to better understand the data related to information processing and statistical analysis, the average number of times of occurrence, annual percentage of winds in the eight directions, the mean frequency of seasonal repetitions, dominant and second dominant wind, their percentage and velocity are presented through chart and graph.

1 - بیرودیان، نادر، پایان نامه دکترى اقلیم‏شناسى، دانشگاه آزاد واحدتهران، 1370.
2 - جعفرپور، ابراهیم، اقلیم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1371.
3 - خالدى، شهریار، آب وهواشناسى کاربردى، نشرقومس، تهران، 1374.
4 - خسروى، عباس، مجله سپهرشماره27، پاییز1371.
5 - سازمان کشاورزى گرگان وگنبد، اداره آمارواطلاعات وسنجش ازدور، 1375.
6 - شاهکویى، اسماعیل، پایان نامه کارشناسى جغرافیاى طبیعى، دانشگاه تهران، بهمن 1372.
7 - علیجانى، بهلول، جزوه درسى آب وهواى ایران، یزد.
8-علیزاده،کوچکى،امین و عوض، کشاورزى و آب و هوا، انتشارات جاوید،مشهد، 1368.
9 - کاویانى، محمدرضا، علیجانى، مبانى اقلیم‏شناسى،انتشارات‏سمت،1372.
10 - مهدوى، مسعود، آماروروشهاى تجزیه وتحلیل داده‏ها درجغرافیا، تهران، انتشارات قومس، 1372.
11 - وزارت راه وترابرى، سازمان آب وهواشناسى، سالنامه‏هاى هواشناسى کشور، سالهاى 48 تا 64 هجرى شمسى.
12 - نرم افزارکامپیوترترسیم نمودارHard ward graph.