نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کاربرد وسیع GPS با موفقیت زیادى توأم بوده و هم اکنون نیز به یک ابزار3D حقیقى تکامل یافته است. بنابراین، عمده تلاشى که تکمیل یک طرح یا پروژه GPS به آن نیاز دارد و غالبا صرف مسائل ارتفاع ‏یابى مى‏گردد. این مقاله محدودیت‏ هاى ارتفاع یابى GPS از جمله اندازه‏ گیرى GPS، مسائل ژئوئید و سطح مبنا (datum) را مورد بررسى قرار مى­ دهد. سپس امکانات ارتفاع‏ یابى GPS با نظرى به سه کاربرد کنترل تغییر شکل، نقشه بردارىGPS با پردازش آنى و کنترل و راهنماى دستگاه را بیان مى ‏دارد.
درعمل، ارتفاع‏ یابى GPS معمولاً سه جنبه رادربرمى‏ گیرد:
1 - اندازه‏ گیرى ارتفاع بیضوى باGPS
2 - بکارگیرى مدل ژئوئید
3 - تعدیل ارتفاع اورتومتریک (یانرمال) حاصله تا به سطح مبناى ارتفاعى مناسب باشد.
همه این موارد، محدودیت هایى را پدید مى‏ آورند و اهمیت هر یک از آنها بسته به وسعت و بزرگى نقشه‏ بردارى GPS با هم تفاوت پیدا مى‏ کنند و لذا در اینجا هر یک از این محدودیت‏ ها را با جزئیات بیشترى موردبررسى قرارمى‏ دهیم.

عنوان مقاله [English]

Elevation Determination by GPS: Limitations and Possibilities

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

The widespread use of GPS has been accompanied with great deal of success and has already evolved into a true 3D instrument. Therefore, the major attempt to complete a GPS project is often focused on elevation issues. This paper examines the GPS elevation-determination limits, including GPS measurements, geoid issues and datum. Next, the GPS elevation-determination is described with a look at three applications of deformation control, GPS mapping with instantaneous processing, and device control and guidance.
In practice, GPS elevation-determination usually involves three aspects:
1 - Oval height measurement with GPS
2 - Applying the geoid model
3 - Adjustment of the orthometric (or normal) height so that the altitude base is appropriate.
All of these issues create limitations, and the importance of each one, depending on the breadth and magnitude of the GPS mapping, is different, so here some of these limitations are studied in greater details.