نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اطلاعات جغرافیایى را مى‏ توان در فرمات بردارى دیجیتالى نمود و با داده‏ هاى ماهواره ‏اى (اطلاعات تصویرى) در یک محیط راسترى تبدیل و پردازش کرد. چنین سامانه‏ هایى سودمند هستند ولى باید توجه نمود که تبدیلات چندگانه داده ‏هاى بردارى و راسترى با از دست دادن دقت به بهاى تنزل داده ‏ها تمام مى‏ شود.
یک ترکیب، تا اندازه نسبتا کاملى امکان پردازش دو ساختار بردارى و راسترى، نمایش سلسله مراتبى و جستجوى شى‏ءگراى داده‏ هاى دورکاوى را فراهم مى‏ آورد.
تحلیل تصویر ماهواره ‏اى توانایى ترکیب و ادغام یکى یا بیشتر مدل هاى دورکاوى را دارد. مدل ها به مدل هاى تجربى در مقابل جبرى و به مدله اى قابل وارونگى در مقابل غیرقابل وارونگى، تقسیمات بیشترى مى یابند. مدل هاى تجربى اتکا بر وابسته‏ سازى و اندازه‏ گیری هاى سنجنده و خصوصیات سطحى دارند، درصورتى که مدل هاى جبرى متکى بر فرضیه انتقال حرارت و تابشى هستند. مدلهاى داراى قابلیت وارونگى همان هایى هستند که در آنها خواص ناشناخته منظره را مى‏توان از اندازه‏ گیری هاى دورکاوى استنباط نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Geographic Information Systems (RS & GIS) (Part IV)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Geographic information can be digitized in vector format and processed and transformed by satellite data (visual information) in a raster environment. Such systems are beneficial, but it should be noted that multiple transformations of vector and raster data will be carried out losing accuracy and at the expense of data degradation.
A combination enables the processing of two vector and raster structures, hierarchical representation, and object-oriented search for remote sensing data to a fairly full extent.
Satellite image analysis has the ability to combine and integrate one or more remote sensing models. Models are divided into empirical as against algebraic models, and invertible versus non-invertible models. Empirical models have reliance on linkage, sensor measurements and surface properties, while algebraic models rely on the heat and radiation transfer hypothesis. Models with inverse capability are those in which unknown properties of the landscape can be deduced from the measurements of remote sensing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modelling
  • remote sensing modelling
  • calibration models
  • determinative models
  • investigation of data combination
1- F.W.Davis and D.S.Monett: GIS and Remote sensing, Geographical Information Systems, Volume 1, Longman Scientific & Technical , New york , 1995.
2) مدیرى، مهدى، کارتوگرافى رایانه ‏اى، در دست انتشار.