نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

شبکه ارتباطى و راه هاى دسترسى از مهمترین عناصر مورد توجه جغرافیاى نظامى است، طبقه‏ بندى شبکه ارتباطى، نوع دسترسى و شرایط مناسب حمل و نقل جابه‏ جایى نیروى انسانى و باربرى از یک سو، دسترسى مطمئن به خطوط ارتباطى و مسیرهاى عبورى پل ها، گذرها، تنگه‏ ها، تونل ها و ساختمان راه ها از طرف دیگر از اهمیت فوق ‏العاده‏ اى برخوردارند. وضعیت جاده‏ ها، راه‏آهن، بنادر، فرودگاه ها، آبراهه ‏هاى داخلى که عملیات نظامى را تسهیل مى ‏بخشد و چگونگى پشتیبانى نیروها را میسر مى‏ سازد در جغرافیاى نظامى جایگاه ویژه ‏اى دارد.

عنوان مقاله [English]

Introduction to Military Geography (Part XVIII)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

The road network and access routes are among the most important elements of military geography. Classification of road network, type of access and appropriate transportation conditions for transfer of human forces and freight on the one hand, and reliable access to road lines and passageways of bridges, tunnels and road structures on the other, are of great importance. The status of roads, railways, ports, airports and inland waterways which facilitate military operations and allow for support of forces, have a special place in military geography.

1- Collins John M: Military Geography Brasseys, Washington, 1998 , PP 215-244.
2) صفوى، سیدیحیى، مقدمه‏اى بر جغرافیاى نظامى ایران، جلد چهارم (استانهاى مرکزى)، تهران، سازمان جغرافیایى، تهران، 1382.