نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقلیم هیدرولوژى

چکیده

تغییرات اقلیمى در ایران و جهان از دیدگاه اغلب دانشمندان ناشى از پدید آمدن وضعیت گلخانه ‏اى است که تأثیرات و آثار زیانبارى را بر کره زمین از لحاظ دیدگاه هاى مختلف خواهد گذاشت. دخالت انسان در تغییر آب وهوا در گزارش هاى مختلف جهان و آخرین اظهارنظرکمیته ‏بین‏ المللى، تغییر اقلیم‏ تردید ناپذیر اعلام ‏شده ‏ولى‏ تردیدهاى‏ علمى ‏در تغییر اقلیم ،گزارش (CHANGEINTERGOVERNMENTALPANELONCLIMATE) نیز وجود دارد. چنانچه بریسون (BRYSON 1977) بیان نموده جهش از یک الگو به الگوى دیگر، ممکن است اقلیم بعضى از نواحى عرض متوسط را ناگهان تغییر دهد و شدیدا الگوى خشکسالى‏ یا سیلابى‏ را بوجود آورد. پدیده افزایش دما دربعضى از ایستگاه هاى هواشناسى ایران نشانگر گرایش به سمت اقلیم خشک بوده و شاید درکشور ایران نیز دوران تغییرات اقلیمى شروع گشته است . در کشور در تحقیقاتى که به عمل آمده داراى چند سال خشکسالى و چند سال پربارش است. مشکلات زیست محیطى اعم از گرم شدن زمین، بروز خشکسالی هاى پیاپى، گسترش کویرها و روند فزاینده بیابان زائى، افزایش روزافزون مناطق ممنوعه براى استحصال آب و وقوع سیلاب هاى مخرب باعث شرایط ناپایدارى اکولوژیکى در کشور گردیده و آسیب پذیرى منابع طبیعى کشور را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Iran's Arid Areas and Administrative Solutions for Counteracting Water Shortage

نویسنده [English]

 • Mehrdad Hoseini

Master of Climate and Hydrology

چکیده [English]

Climate change in Iran and the world is considered by most scientists to be due to the emergence of “greenhouse” state that will have adverse effects on the Planet from different viewpoints. Due to human interference in climate change, undeniable climate change has been asserted in various world reports and the latest statements by the International Community, but scientific doubts also exist on reasoning behind climate change reported by “CHANGEINTERGOVERNMENTALPANELONCLIMATE”. As BRYSON (1977) states, surge from one pattern to another might change the climate of some of the mid-range-latitude areas drastically, and it is very likely to create a “drought-or-flood” pattern. The increase in temperature in some of Iran's meteorological stations indicates a tendency towards arid climate, and probably the period of climate change has begun in the country of Iran. The country, according to the research, has a pattern of a number of years of droughts alternated by a number of rainy years. Environmental problems such as global warming, frequent occurrence of droughts, expansion of deserts and the increasing trend of desertification, increasing number of forbidden areas for the extraction of water and occurrence of destructive floods have caused ecological instability in the country and have increased the vulnerability of the country's natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Drought
 • Desertification
 • ecology
 • Flooding
 • ecosystem
 • watershed management
 • salt pan
 • desert
 • crisis management
 • biological
1 - کردوانى، پرویز، منابع ومسائل آب درایران، انتشارات آگاه، سال 1363.
2 - حسینى، مهرداد- بررسى سینوپتیکى استان سمنان، پایان نامه کارشناسى ارشد، 1380
3 - نوریان، على محمد،تردیدهاى علمى‏درتغییراقلیم کره زمین، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 45، سال 1376.
4 - پاپلى یزدى، محمدحسین، نظرى درباره مدیریت ومالکیت مراتع، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 18، سال 1369.
5 - غیور، حسنعلى، بررسى تغییرات بارش درچندایستگاه ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 39، سال 1374.
6- baey.rg and chorleyr(1992)"atmosphere weather climate"sixth edifion routedge.
7- van zeist,w"late quarternerr vegetation history of eastem iran.