نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رسوبات مطبق موجود در یخ از موادى که بخشى از آن بوسیله آب (به لحاظ اندازه دانه‏ ها) رسوب نموده و و بصورت نامنظم مطبق گردیده، درکنار یخ در حال ذوب تشکیل یافته است. رسوب گذارى مى‏ تواند بر روى، در مقابل، یا در زیر منطقه نهایى دورریز رودخانه یخ اتفاق بیفتد و احتمالاً ممکن است غیرمنظم و انفرادى باشد. یخ احتمال دارد از زیر رسوبات جمع شده در تماس با یخ ذوب شود یا از موقعیت نگهدارنده کنار آنها، که منجر به ریزش، فرونشستن، یا لغزش مى‏ گردد. اصول چگونگى اراضى ناشى از این فرآیند شن ریسه‏ ها و تپه‏ هاى کوچک متشکله از سنگ و خاک (متعلق به دوران یخ‏بندان) مى‏ باشند.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images (Part XVI)

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

The deposits existing in the ice is formed by materials part of which is deposited by water (in terms of particle size) and irregularly structured in melting ice. Sedimentation can occur on, opposite to, or under the destination area of ​​the ice river, and is possible to be irregular and individual. Ice is likely to melt from the contact with sediment collected beneath it, or from the position beside it, which leads to falling, subsidence or slipping. Principles of formation of land by this process are the rows of sand and small hills of rock and soil belonging to the Ice Age.