نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه یزد

چکیده

مشاورین هواشناسى امریکاى شمالى برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها را در کشورهاى گواتمالا و هندوراس به مرحله اجرا درآورند. این دو کشور همراه با کشورهاى مجاورشان در امریکاى مرکزى، بخش عمده انرژى الکتریکى خود را از تسهیلات نیروى برق آبى فراهم مى‏ کنند. سدهاى چیکسوى(Chixoy) در گواتمالا و ال کاژن (El Cajon) در هندوراس بیش از 50 درصد از انرژى الکتریکى مصرفى را در این دو کشور تأمین مى‏ کنند. معمولاً سدچیکسوى در فصل تابستان از آب پرمى ‏شود ولى این سد در سال 1991 احتمالاً به علت پدیده ال نینوى (El Nino) قوى پر نشد و منجر به بى‏ نظمی هایى در تولید نیروى برق آبى گردید. به همین دلیل برنامه بارورى ابرها در بخشى از ماه هاى اکتبر (October) و نوامبر (November) که پایان فصل بارانى بود به اجرا درآمد. فرصتها و موقعیتهاى بارورى با محدودیت روبروبود. برنامه جامع تر در این مورد در اواخر مى (May) تا جولاى (July) و اواخر سپتامبر (September) تا اواخر اکتبر1992 به اجرا درآمد.
هدف این برنامه، افزایش بارندگى روى حوضه رودخانه چیکسوى بود. ارزیابى مقدماتى، اثرات بارورى ممکن را در خلال ماه ژون (June) 1992، متوسط 17 درصد بارندگى بیشتر را در چند ایستگاه کنترل بارشى که رو به باد بود نشان مى‏داد.
طبق محاسبات اولیه، پتانسیل هزینه رواناب ناشى از این برنامه بارورى ابرها درحدود چنددلار امریکایى در هر آکرپا (Acer Foot) بود. برنامه مشابهى از اواخرآگست (August) تا اواخر نوامبر1993 برروى حوضه رودخانه ال کاژن هندوراس به اجرادرآمد. تحلیل مقدماتى اثرات ممکن این برنامه بارورى اکنون درجریان است .

عنوان مقاله [English]

Summer Plans of Fertilizing Clouds in Central America with the Aim of Increasing Hydropower Production

نویسنده [English]

  • Kamal Omidvar

Member of Faculty, University of Yazd

چکیده [English]

North American meteorological advisors implemented the summer plan of cloud insemination in the countries of Guatemala and Honduras. The two countries, as their neighbors in Central America, provide the bulk of their electrical energy from hydroelectric power facilities. The Chixoy dams in Guatemala and El Cajon in Honduras provide more than 50 percent of the electric power consumed in these two countries. Usually the Chixoy dams are filled with water in the summer, but this dam was not filled in 1991 due to a strong case of the El Nino, the fact which led to disruptions in production of hydroelectric power. For this reason, the fertility plan was implemented in the months of October and November, which correspond to the end of rainy season. Opportunities for insemination were limited. A more comprehensive plan was conducted in late May until July and late September until late October, 1992.
The goal of this plan was to increase rainfall on the Chixoy River Basin. The preliminary assessment indicated that the possible fertilizing effects during June 1992 was an average of 17% increase in rainfall in several precipitation control stations facing the wind.
According to preliminary calculations, the runoff cost potential of this fertility plan was about a few American dollars per Acer Foot. A similar plan was implemented from late August until late November 1993 on the El Cajon River Basin, Honduras. The preliminary analysis of possible effects of this fertility plan is currently in progress.

1- Griffith,D.A.,1987,Three Rainfall Augmentation Programs in Texas wea.Mod.Association,Journal of Weather Modification ,vol.1pp.25-29.
2- Griffith,D.A,1982,Emergency cloud Seeding program in  Georgia,summer,1977.Wea.Mod.Association,Journal of Weather Modification ,vol14.No.1pp.43-46.
3- Griffith,D.A.,and K.J.Brown,1976,An Operation Drought Relief Program Conducted in Jamaica.Wea.Mod.Association,Journal of Weather Modification ,vol.8,No.1pp.115-125.
4- Simpson,I.,1980,Downdrafts as Linkages in Dynamic Cumulus Seeding Effects,Journal of Applied Meteorology ,vol.19,pp.477-487.