نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران و مدیر گروه مهندسى نقشه‏ بردارى و ژئوماتیک

2 کارشناس ارشد مهندسى نقشه‏ بردارى (هیدروگرافى)

چکیده

استفاده از داده‏ ها و اطلاعات دریایى و عمق یابى از ملزومات فنى، در تصمیم‏ گیرى‏ هاى خرد و کلان دولت و بخش هاى خصوصى کشور مى‏ باشد. براى استفاده از این اطلاعات که روز به روز با حجم بسیار زیاد روبه افزایش است و استفاده از لایه‏ هاى مختلف اطلاعاتى، نیاز به یک بانک اطلاعاتى منسجم، شناخت داده‏ ها و توابع مناسب و قدرتمند داریم. در این مقاله سعى شده است با توجه به مراحل ساخت یک GIS، داده ‏هاى هیدروگرافى شناخته و دسته ‏بندى شوند. سپس  مدل های موردنیاز جهت نمایش داده ‏هاى دینامیک بررسى گشته و نمایى از چگونگى استفاده HIS ارائه شده است .

عنوان مقاله [English]

Hydrographic Information System

نویسندگان [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalan 1
  • Kamyar Shoja'ei 2

1 Assistant Professor at University of Tehran, Head of Department of Surveying and Geomatic Engineering

2 Master of Surveying Engineering (Hydrography)

چکیده [English]

The use of marine data and information and depth measurement are among the technical requirements of major and minor decision making by the government and private sectors of the country. To use this information, which is increasing day by day in great quantities, and to use different information layers, we need a coherent database, knowledge of data and proper and powerful functions. In this paper, it has been tried to identify and categorize hydrographic data according to the stages of construction of a GIS. Next, the required models for representation of dynamic data have been examined and a general view of the manner of using HIS has been presented.

1- Dawn J.Wright,DariusJ.Bartlett,2000 .Marine and Coastal Geographical Information Systems.Taylor&Franceis.
2- IHO,1986,Resolution of the International Hydrographic Organization.IHO bureau.
3- Junni,pentti:A Next Generation Hydrographic Information System.Pressented paper at the International Hydrographic Cinference,Monaco,1997.
4- Lindgren,Ralf:ECDIS an onboard navigational system for marine traffic and how to provide data for it,presented paper at the AM/FM-GIS Nordic Region Conference,Lahtis,Finland,1996.
5- www.hydrographicsociety.org
6- www.hydro.gov.au
7- www.interoceansystems.com