نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه‏ ریزى شهرى

چکیده

 مقاله حاضر پیرامون توسعه پایدار و عناصر تشکیل دهنده آن در برنامه ‏ریزى‏ هاى شهرى، در جهت معرفى این مقوله که جایگاه مهمى در ادبیات و مطالعات شهرى دارد، نگاشته شده است. از مرور مطالعات و بررسی هاى زیست محیطى انجام شده پیرامون مسائل شهر و شهرنشینى چنین استنباط مى‏ گردد که شهروند مى ‏بایست محور اصلى و اساسى تمامى برنامه ‏هاى شهرى قرارگیرد و بى ‏توجهى و یا کم‏ توجهى به محیط زیست آن منجر به بروز بحران هاى عمیق زیست محیطى در محیط هاى زندگى وى از جمله محیط شهرى خواهد شد. ایجاد زمینه‏ هاى توسعه برنامه‏ ریزى مشارکتى (مشارکت شهروندان در برنامه ‏هاى شهرى)، تأمین مشارکت کلیه گروه هاى ذینفع، هماهنگى میان برنامه ‏هاى خرد و کلان، ترویج و گسترش روش هاى پایدار توسعه شهرى و بهره‏ گیرى از ابزارهاى کمکى در مدیریت شهرى عناصر اصلى مقوله توسعه پایدار شهرى را شامل مى‏ شود.

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development and its Components in Urban Planning

نویسنده [English]

  • Ghorban Panahi Jelodarlou

Master of Urban Planning

چکیده [English]

This paper is about sustainable development and its constituent elements in urban planning, and in order to introduce this issue, which has an important place in urban studies and literature. From the review of environmental studies on city and urbanization issues, it has been deduced that citizens should be the main focus of all urban plans, and inattention or neglect of the environment leads to deep crises in human being’s living environment, including urban environment. Establishing areas for participatory planning development (citizen participation in urban plans), ensuring the participation of all groups with interest in the city’s affairs, coordination among minor and major plans, promoting and expanding sustainable urban development methods and utilizing auxiliary tools for urban management form the main theme of sustainable urban development.

1 - اطهارى، کمال، 1375، بحران اندیشه درشهرسازى معاصرایران، مجله معمارى وشهرسازى، شماره 32و31ص 23.
2 - حسین زاده دلیر، کریم، 1375، تئوریهاى برنامه ریزى منطقه‏اى، دانشگاه آزاداسلامى‏تبریز(جزوه درسى)
3 - حیدرى چیانه، رحیم، مکاتب شهرى، سمیناربین المللى شهرهاومردم، دانشگاه تبریز.
4 - خیام، دکترمقصود، 1371، نگرشى برتنگناهاى فیزیکى توسعه شهرتبریز، سمینارشهرهاومردم دانشگاه تبریز.
5 - رامشت، دکترم، 1375، کاربردژئومورفولوژى دربرنامه ریزى ملى، منطقه‏اى واقتصادى، دانشگاه اصفهان.
6 - سازمان برنامه وبودجه، 1362، سابقه برنامه ریزى درایران، دفتربرنامه ریزى منطقه‏اى.
7 - شکویى، دکترحسین، 1373، دیدگاههاى نو درجغرافیاى شهرى، سمت.
8 - گودرزى نژاد، دکترشاپور، 1373، جغرافیاترکیبى نو(جلداول) تألیف پیترهاگت،سمت.
9 - محلاتى، صلاح الدین، 1375، آشتى انسان باطبیعت، تألیف ادواردبونفو، نشردانشگاهى.
10- Applid Geography and Development. 1998.vol. 25.25:7/11/19/25.
11- Confrence on Enviroment in Rio de Janiro 1992.3-14 Jun.
12- Gale.R.P.&Co rdary /S.1994.Making Sennse of Sustainability: Nine answers to What Should Be Sustaind. Rural Sociology.vol:59:325.
13- Harvey,J.1996.Urban Land Economics.Macmillan.
14- Moughtin,C.1996.Urban Design:Green Dimensions. Butterworth.
15- Rey,S1993.Susainable Development Throgh The Development of the Nonfrom Sector. ZMagazin.September:67.
16- Unesco Courire.1997.Mayor.F.Noveber.
17- Zelmanovich,&&Min M.&Kirmwn,1993.Air Pollution Control for bluk pharmaceutical Chimical manufacturing facilitie. Pharmaceotical Journal.Jul-Aug.No13:30.