نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسى نقشه ‏بردارى (سنجش از دور)

چکیده

منجمین دائما در جستجوى روشى براى بهترشدن تکنیک‏ ها و روش هاى مشاهده جهان هستى مى‏ باشند. یکى از راه هاى معمول، استفاده از تلسکوپ هاى بزرگتر و با کیفیت بهتر براى گرفتن تصاویر با وضوح و جزئیات بیشتر از آسمان مى‏ باشد. به هرحال آن آنتن‏ ها از نظر فیزیکى داراى شکل و اندازه محدودى مى‏ باشند چراکه باید به صورت خیلى دقیق امتداد گذارى شوند و براى تلسکوپ هاى نورى، بخش اپتیک آن باید خیلى غیرقابل انعطاف و به طور دقیق شکل داده شده باشند. به هرحال منجمین کمتر دقت و مزیت این تلسکوپها را مورد انتقاد قرارداده‏ اند.
درحال حاضر بزرگترین تلسکوپ هاى جهان، آنتن هاى رادیویى مى‏باشند که جزئى‏ ترین تصاویر از جهان با ترکیب سیگنال هاى بدست آمده از تلسکوپ هاى رادیویى فراهم مى‏ گردند. این روش بنام (Very Long Baseline Interferometry)  VLBIمى‏ باشد و مى‏ تواند از اجرام فضایى تصاویرى با قدرت تفکیک 1000 برابر بهتر از تلسکوپ فضایى هابل (Habble) تصویر تهیه نماید.

عنوان مقاله [English]

Introduction to VLBI and Its Application

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani

Master of Surveying Engineering (Remote Sensing)

چکیده [English]

Astronomers constantly look for a way to improve techniques and methods of observing the universe. One of the common ways is to use larger and higher-quality telescopes to take pictures from the sky with greater clarity and detail. However, their antennas are physically limited in size and shape, since they must be extended extremely accurately, and for optical telescopes, their optical component must be highly inflexible and accurately shaped. On the whole, astronomers have infrequently criticized the accuracy and advantage of these telescopes.
At the moment, the world's largest telescopes are radio antennas that provide the most detailed images of the universe by combining signals from radio telescopes. This method is called the Very Long Baseline Interferometry (VLBI), and can provide images of space objects that are of a thousand times greater in resolution than those of the Hubble Space Telescope.