نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى دکتراى جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

براساس آمارهاى موجود، صنعت جهانگردى به عنوان دومین منبع درآمد ارزى 49 کشور درحال توسعه دنیا نقش مهمى دراقتصاد این کشورها ایفا مى ‏نماید.
امروز از صنعت جهانگردى به عنوان یک بازوى قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقرزدایى کشورهاى درحال توسعه نام برده مى ‏شود. اهمیت صنعت جهانگردى تا آنجاست که براى اولین بار در منشور اخیر سازمان ملل که با حضور نمایندگان کشورهاى درحال توسعه و توسعه یافته و رؤساى سازمان ملل، سازمان تجارت جهانى و دبیرکل آنکتاد برگزارشد. از کشورهاى توسعه یافته خواسته شده است درجهت رشد و ارتقاء این صنعت در جهان به کشورهاى جهان سوم کمک کنند و با ایجاد امکانات، تسهیلات و سرمایه‏ گذارى‏ هاى لازم درجهت فقرزدایى در این کشورها برآیند.
حال با توجه به اینکه ایران جزء ده کشور نخست جهان در زمینه جاذبه‏ هاى توریستى مى ‏باشد و این صنعت مى‏ تواند جانشین اقتصاد تک محصولى متکى به نفت گردد، لذا توجه به چالش هاى این صنعت در ایران، راهکارهاى بهبود آن بایستى در دستور کار سازمان هاى دست اندرکار قرارگیرد.
امید است مباحث مطرح شده در این مقاله و پیشنهادات و نتیجه‏ گیری هاى بدست آمده به عنوان راهکارى درجهت توسعه توریسم در کشور باشد.

عنوان مقاله [English]

Challenges Facing Iran's Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahdinejad 1
  • Mohsen Saghaei 2

1 Member of Faculty at University of Isfahan

2 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

According to existing statistics, the tourism industry, as the second source of foreign exchange earnings in 49 developing countries, has a major role in the economic development of these countries.
Today the tourism industry is referred to as a powerful arm for increasing income and reducing poverty in developing countries. The importance of tourism industry is so significant that for the first time in the recent United Nations Charter, declared at a session held with participation of representatives from developing and developed countries, the chairmen of the United Nations, the World Trade Organization and the Secretary-General of UNCTAD, developed countries have been called upon to help the countries of the Third World participate in the growth and promotion of this industry in the world, and to take part in poverty alleviation in these countries through supplying necessary facilities and investments.
Given that Iran is one of the top ten countries in terms of tourist attractions, and this industry can replace the oil-based one-product economy of Iran, solutions to the challenges of this industry in the country and its improvement should be in the agenda of related organizations.
It is hoped that the issues discussed in this paper and the suggestions and conclusions obtained act as a strategy for development of tourism in the country.

1 - ایوبى، صلاح‏الدین، درآمدى بر جهانگردى، دانشگاه شهید بهشتى، تهران 1380.
2 - الوانى، مهدى، اصول و مبانى جهانگردى، معاونت اقتصادى و برنامه‏ریزى بنیاد مستضعفان و جانبازان، تهران، 1371.
3 - دیبایى، پرویز، شناخت جهانگردى، دانشگاه علامه طباطبایى، تهران 1371.
4 - رضوانى، على اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم، دانشگاه پیام نور، تهران 1374
5 - رنجبران، بهرام، زاهدى، محمد، برنامه‏ریزى توریسم در سطح ملى و منطقه‏اى، جهاد دانشگاهى دانشگاه اصفهان،اصفهان، 1379.
6 - قره نژاد، حسن، مقدمه‏اى بر اقتصاد و سیاستگذارى توریسم، انتشار مانى، اصفهان، 1374.
7 - لومدون، لس، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، بازاریابى گردشگرى، دفترپژوهشهاى فرهنگى، تهران 1380.
8 - منشى‏زاده، رحمت الله، جهانگردى، انتشارات مسعى، تهران 1376.
9 - مجموعه مقالات سمیناراصفهان وجاذبه‏هاى ایرانگردى و جهانگردى، اداره کل فرهنگ وارشاداسلامى‏اصفهان، اصفهان، 1374
10 - مجموعه مصاحبات روزنامه ایران، تهران، مهرماه 1382
11 - مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردى جمهورى اسلامى ایران، جلد1، سازمان منطقه آزادکیش، 1377
12 - مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردى جمهورى اسلامى ایران، جلد2، سازمان منطقه آزادکیش، 1377
13 - مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردى جمهورى اسلامى ایران، جلد3، سازمان منطقه آزادکیش، 1377
14 - ماهنامه صنعت حمل ونقل، سازمان حمل ونقل کشور، شماره 18، تهران 1381.
15 - نشریه اتاق بازرگانى و صنایع ومعادن، شماره 7، تهران، 1382