نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى - میبد

2 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى و مدیر کل هواشناسى استان یزد

چکیده

از آنجایى که خشکسالى پدیده ‏اى بسیار پیچیده است، درک و فهم تمام جنبه ‏هاى آن و نیز شناسایى کلیه مشکلات ناشى ازاین پدیده کارى بسیار دشوار مى‏ باشد. براین اساس هنوز تعریف جامع و شیوه بررسى واحد و قابل قبول همگان در این مقوله ارائه نشده است. در این مطالعه روند خشکسالى استان یزد با استفاده از شاخص انحراف از میانگین بارش ماهیانه درطول دوره آمارى(30 ساله) در26 ایستگاه ازدو جنبه فراوانى ماه هاى خشک یا فاقد بارش و فراوانى ماه هاى با بارش کمتراز میانگین ماهیانه بررسى و نشان داده شد که در ایستگاه هاى ابرکوه، خویدک، دهشیر، ساغند ومزرعه ‏نو در 54 درصد زمان مورد مطالعه فاقد بارش و در ایستگاه هاى ابرکوه، دهشیر، خویرک، ساغند و یزد بالغ بر77 درصد طول دوره آمارى بارش کمتر از نرمال ماهیانه بوده است .

عنوان مقاله [English]

Analysis of Drought in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Talebi 1
  • Hosein Abarghou'ei 2

1 Member of Faculty at Islamic Azad University of Meybod

2 Member of Faculty at Islamic Azad University, CEO of Yazd Province Meteorology

چکیده [English]

Since drought is a very complicated phenomenon, it is very difficult to understand all aspects of this phenomenon and all the problems arising from it. On this basis, there is still no comprehensive definition or a single type of examination of drought unanimously accepted by experts in the field. In this study, drought trend of Yazd province was examined in terms of frequency of dry and rainy months using standard deviation index (compared to the monthly average rainfall) during a statistical period of 30 years in 26 stations, and it was shown that in the Abarkuh, , Dehshir, Khuyrak, Saghand and Mazra’e-no stations 54% of the time examined was without rain, and in the Abarkuh, , Dehshir, Khuyrak, Saghand and Yazd stations in almost 77% of the statistical period the precipitation was less than the normal monthly precipitation.

1 - خوش اخلاق، فرامرز وقائمى، هوشنگ، " بررسى الگوهاى ماهیانه خشکسالى وترسالى درایران" ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى مقاله شماره 396، تابستان 1367.
2 - رستمى‏فر، فریبا، مسئله خشکسالى دردهه 1990 ، نشریه نیوارشماره 33، بهار1376.
3 - سارى صراف، بهروز، تعیین دوره‏هاى خشک ومرطوب ایستگاههاى منتخب استان کرمان، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملى بررسى راهکارهاى مقابله باکم آبى وخشکسالى،کرمان 1379.
4 - طالبى، محمدصادق، خشکسالى ، اداره کل هواشناسى استان یزد، بولتن شماره 19، مهر1379.
5 - غلامى‏بیرقدار، محمدعلى، النینووناهنجاریهاى جوى، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى ، شماره45، تابستان 1376.
6 - غیور، حسنعلى، بزرگى، گسترش وفراوانى خشکسالیهادرایران، فصلنامه تحقیقات درایران، فصلنامه جغرافیایى، شمار45، تابستان 1376.
7 - مرکزملى اقلیم شناسى، خبرنامه اقلیم شماره 11، اردیبهشت 1377.
8 - آمارواطلاعات هواشناسى، اداره کل هواشناسى استان یزد.