نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فتوگرامتری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه کارتوگرافی

چکیده

 اکثر کشورها نیازمند نقشه‏ هاى 50000:1 یا کوچک مقیاس‏ تر مانند 100000:1 و 250000:1 به منظور استفاده در فعالیت هاى عمرانى و نظامى هستند. در طراحى عملیات‏ هاى نظامى زمینى اکثر نقشه‏ هاى 50000:1 استفاده مى‏ شود و به همین دلیل باید این نقشه‏ ها دقیق، بروز، قابل اعتماد و فورى تهیه شوند.در سراسر دنیا منبع اصلى داده براى تهیه نقشه‏ هاى توپوگرافى 50000:1 عکسهاى هوایى بروز مى‏ باشد. به دلیل تعدادى مشکلات فنى و دیگر موارد که در مقاله توضیح داده مى‏ شود تولید نقشه‏ هاى 50000:1 آنالوگ خطى یا رقومى به طور مستقیم با استفاده از عکسهاى هوایى در مقیاس مناسب در کشور ترکیه انجام نمى‏ شود. بلکه نخست نقشه‏ هاى خطى آنالوگ یا رقومى در مقیاس 25000:1 با استفاده از عکس هاى هوایى تهیه مى‏ شود و سپس نقشه‏ هاى توپوگرافى 50000:1 از نقشه‏ هاى 25000:1 با استفاده از تکنیک جنرالیزاسیون تهیه مى‏ شود. همچنین امکان تهیه نقشه ‏هاى توپوگرافى 50000:1 به طور مستقیم از عکسهاى مونو یا استرئو داراى قدرت تفکیک زمینى خوب و موجود در بازار نیز هست. در این تحقیق روشهاى تولید نقشه‏ هاى توپوگرافى 50000:1 از عکسهاى بروز هوایى در مقیاس مناسب و تصاویر استرئو ماهواره‏اى پانکروماتیک اسپات از جنبه ‏هاى زمان و سرعت تقریبى تولید، اجزاى اصلى مرتبط با هزینه، توانایى کشف و تفسیر 330 عارضه مختلف موجود در استاندارد تهیه نقشه ‏هاى 25000:1 و 50000:1 درصد نیاز به تکمیل زمینى نتایج بدست آمده از دو روش از نقطه ‏نظر دقت، هزینه، جنبه اقتصادى، سرعت انجام کار، قابلیت تفسیر و کامل بودن مورد مقایسه و بررسى قرار گرفته است .

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Results from Aerial Images and Satellite Topographic Pair Images

نویسنده [English]

  • Hasan Heidari Sharifabadi

University of Tehran

چکیده [English]

Most countries need maps of 1: 50,000 or smaller scales, such as 1: 100,000 and 1: 250,000: 1, for use in civilian constructions and military activities. In design of ground military operations, most of the maps used are of 1: 50,000: scale, and for this reason, these maps should be accurate, up-to-date, reliable and timely (prepared instantly). Throughout the world, the main source of data for preparation of 1: 50,000 topographic maps are up-to-date photographs. Due to a number of technical problems and other issues described in the paper, the production of linear analogue or digital maps of 1: 50,000 directly and by using aerial photographs in appropriate scales is not practiced in Turkey. Instead, first analogue or digital linear maps are produced on a scale of 1:25,000 using aerial photographs, and then topographic maps of scale 1: 50,000 are derived from 1: 25,000 maps using the generalization technique. It is also possible to produce topographic maps of 1: 50,000 scale directly using Mono or Stereo photographs with good resolution available in the market. In this research, the methods of production of topographic maps of 1:50,000 scale from aerial photographs in appropriate scale and Spot Satellite’s panchromatic stereo images have been compared and examined in terms of time and speed of production, the main components related to cost, the ability to discover and interpret 330 different features existing in the standard for preparation of 1: 25000: 1 and 1: 50,000 maps the results’ accuracy, comprehensiveness and interpretability and the need for ground completion of the results obtained from the two methods.

1- Mahmut Ozablmumcu,Dr.Lt.Col.Photogrammetry Department, The Chief of Digital Map Compiliation Section , TR-06100 Cebeci -Ankara/Turkey .ISPRS 2000 .Vol ×××III, part B4.Amesterdam.
2- Boudoin ,A.,1995,The SPOT Programme:Today and Beyond 2000 ,Stuttgard/Oberkohen,September 1995, Germany, 63-74.
3- Fukushima ,Y.,Murakami,H.,1998,Medium Scale Mapping Possibility Using LFC Data and SPOT Image Near Mt. Fuji. ISPRS, Commission III<Kyoto,Japan.
4- Fritz ,L.W.,1995,Recent Development for Optical Earth Observation in the United States , Stuttgard/Oberkohen, September 1995,Germany, 75-84
5- Maybon,B.,1997,Programming SPOT Satellite Cartography, 97GDTA, 01/09to17/10/1997,Toulouse,Cedex,France.
6- Manning,J.,Evans,M.,1998,Revision of Medium Scale Topographic Maps Using Space Imagert,ISPRS,Commission IV/I,Ktoto,japan.
7- OEEPE,1990,Interpretibility of SPOT Data for General Mapping, European for Experimental Photogrammetric Research, Report Edited by E.Ahokas ,J.Jaakkola and P>Sotkas, Offical Publication No.24.Frankfurt,Germany.
8- Priebbnow ,R.,Clerici,E.,1998,Cartographic Application of SPOT Imagery,ISPRS