نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

آنچه که امروز در کشورمان به نام صنایع دستى مى‏ شناسیم درخت تناورى است که ریشه در اعماق تاریک تاریخ دارد و بسیارى از رشته‏ هاى آن عمرى به قدمت حضور بشر بر این کره خاکى دارند که طى قرون و اعصار متمادى با توجه به نیازها و بهره‏ گیرى از هوش و توانمندى انسان و استفاده از امکانات پیرامون وى تدریجا شکل گرفته و تکامل یافته‏ اند.
تولید صنایع دستى مختص کشورهاى جهان سوم و فقیر یا پرجمعیت نیست. ماهیت این هنرها به صورتى است که هر جامعه ‏اى از دیدگاه خاص خود به آن مى ‏نگرد.
 در کشورهاى فقیر و پرجمعیت که داراى نیروى کار فراوان و ارزان هستند این تولیدات را به عنوان صنایع کارطلب و مقرون به صرفه حلّال بسیارى از مشکلات اقتصادى، اجتماعى و سیاسى مى‏ دانند و در کشورهاى پیشرفته هم در کنار صنایع فوق مدرن تولیدات صنایع و هنرهاى دستى و حتى مصرف آنها مداواى بسیارى از بیماریهاى روحى و روانى شناخته مى‏ شوند و به جهت پیوستگى که با سرشت انسانها دارد درخلوت خانه‏ ها و آسایشگاه ها تسکین دهنده دردها و آلام انسانهاى امروزى هستند. کشور ما به علت وسعت خاک، تنوع اقلیم ‏ها و تاریخ، فرهنگ و تمدن گرانقدر و سکونت انسانهاى هوشمند و زیرک از کلیه عوامل و فاکتورهاى مناسب و مزیتهاى نسبى لازم برخوردارمى‏ باشد به نحوى که به همراه کشورهاى چین و هند سه رأس مثلث جهانى صنایع دستى را تشکیل مى‏ دهد و به اعتراف کارشناسان و دست اندرکاران از لحاظ تنوع و گوناگونى تولیدات در جهان مقام نخست را در میدان هاى صنایع دستى حائزاست.(طلوع بهبود1375)
هنرهاى سنتى ایران هنرهاى اصیل مردمى هستند که از فطرت پاک مردم نشأت مى‏ گیرند. این هنرها از دیرباز در تمامى شئون زندگى مردم رسوخ کرده و به صورت جزئى تفکیک‏ ناپذیر درآمده ‏اند.
 

عنوان مقاله [English]

Study of Handicrafts of Gilan Province and its Role in Economic Conditions of People

نویسنده [English]

  • Fatemeh Ashuri

Master of Geography

چکیده [English]

What is known today in our country as handicrafts is a strong tree deeply rooted in history, and many of its branches are as old as human existence on this planet, gradually formed through centuries according to the needs, utilization of human intelligence and abilities as well as application of facilities around him.
The production of handicrafts is not limited to the Third World, poor or crowded countries. The nature of these arts is such that each society considers them from its own point of view.
In poor and densely populated countries with a great number of workforce, these products are considered as workforce-demanding and cost-effective industries that can be a solution for many economic, social and political problems, and in advanced countries, along with the ultra-modern industries, the handicrafts industries and arts, and even their consumption, are known to be the treatment of many psychological illnesses, and because of the connection these arts have with the nature of human beings, they are used as relievers of human mental pains.
Our country, due to the breadth of lands, diversity of climates, glorious history, culture and civilization and intelligent people, enjoys all the necessary factors and relative advantages, so that it is regarded as one of the three focal points of handicrafts in the world along with China and India, and considered by experts and practitioners in the field as the first country in the world in the field of handicrafts in terms of diversity and variety of products. (Tolu’e Behboud, 1996)
Traditional Iranian arts are genuine “people's arts” that arise from the pure nature of people. These arts have long penetrated in all aspects of people's lives and have become inseparable.

1 - اصلاح عربانى، ابراهیم، 1374، کتاب گیلان، گروه پژوهشگران ایران، جلداول، صص 183-76
2 - اصلاح عربانى، ابراهیم، 1374، کتاب گیلان، گروه پژوهشگران ایران، جلددوم، صص 507-506
3 - اصلاح عربانى، ابراهیم، 1374، کتاب گیلان، گروه پژوهشگران ایران، جلدسوم، صص 219-29
4 - اخوان ماسوله، مسعود، محمدجواد سهیل نقشى، (بدون تاریخ)، ماسوله سرزمین ستارگان، چاپ اول، نشراخوان، صص 15-14
5 - بازن، مارسل، کریستیان برمبرژه، 1365، گیلان وآذربایجان شرقى، ترجمه مظفرامین فرشچیان، چاپ اول، انتشارات توس، صص 149-22.
6 - وزارت اقتصاد، 1352،بررسى وضع صنایع دستى استان گیلان، مرکز صنایع دستى، قسمت طرحها و بررسیها، گزارش شماره 139، صص 31-5.
7 - حسن بیگى، م، 1365، مرورى بر صنایع دستى ایران، چاپ اول، انتشارات ققنوس، صص 20-19.
8 - طلوع بهبود، اصغر، 1375، راهنماى سیاحت و زیارت در گیلان، چاپ اول، انتشارات پوینده، صص 387-385.
9 - هال الستر، خوزه لوچیک وویوسکا، 1377، تاریخچه- طرح - بافت وشناسایى گلیم، ترجمه شیرین همایون فرونیلوفرالفت شایگان، چاپ اول، نشرکارنگ، صص 260-259.
10 - معاونت آمار و انفورماتیک، 1379، آمارنامه استان گیلان، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى استان گیلان، صص 35-27.
11 - یاورى، حسین، 1371، صنایع دستى و امکانات بالقوه آن، نشریه دستهاونقشها، شماره اول، ص 14.
12 - روزنامه آفرینش، 25/1/1382، شناخت هنرهاى سنتى ایران مقدمه‏اى بر شناخت هنر جهان، شماره 1605، سال ششم، ص 7.