نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکتراى جغرافیاى طبیعى

چکیده

شهرستانک با مساحتى حدود91/135 کیلومترمربع اززیرحوضه‏ هاى حوضه آبریز کرج مى‏ باش د و دردامنه جنوبى البرز مرکزى درفاصله 55 کیلومترى شمال شرق شهرستان کرج قراردارد. مطالعات هیدرولوژیکى و ژئوموروفولوژى وشناخت پتانسیل هاى منطقه مى‏ تواند امکان بهره بردارى مطلوب واصولى از استعدادهاى طبیعى درراستاى برنامه ها و طرح هاى عمرانى باشد.
 از ابتداى سال 1372 منطقه چندین بار مورد بررسى قرارگرفت و بعد از آشنائی­ هاى اولیه بررسی هاى تخصصى و محلى دررابطه با فیزیوگرافى- زمین‏ شناسى- خاک‏ شناسى و قابلیت اراضى- تیپ اراضى کوه ­ها- هواشناسى وهیدرولوژى - فرسایش ورسوب - پوشش گیاهى صورت پذیرفت و همچنین نظرى اجمالى بربزرگراه چالوس - تهران وعملیات انجام شده آبخیزدارى درگذشته ونتایج آن. پیشنهاداتى مبنى براحداث بندرسارها- ذخیره سازى آب چشمه ها دراستخرهاى خاکى وسنتى ذخیره سازى نزولات آسمانى- طرح انتقال آب آشامیدنى ازحوضه شهرستانک به تهران - حفاظت وبهداشت چشمه ها- ایجاد پایگاه هاى تفرجگاهى و تفریحى (باتوجه به احداث بزرگراه تهران - چالوس) اصلاح و تغییر مسیر راهها به علت لغزش و شکست وایجاد خطردرطول جاده مطرح گردید. دیدگاه هایى براى اولویت بندى اجراى طرح ها وجود دارد که با توجه به شرایط و موانع موجود منطقه، اعتبارات مالى وامکانات و محدودیتهاى اجرایى و... متفاوت خواهد بود. طرحهایى که درتأمین وافزایش امنیت و درآمد جامعیت بیشترى دارد و مردمى­ تر مى­ باشد اولویت بیشترى دارد مردمى ­تر بودن ازجهات مشارکت آنها در ساخت و نگهدارى و بهره بردارى و ذینفع بودن مردم ازطرح مورد نظراست.

عنوان مقاله [English]

Study of Environmental Potentials of Shahrestanak District in Relation to Planning

نویسنده [English]

  • Farideh Asadian

Ph.D. Student of Natural Geography

چکیده [English]

Shahrestanak, with an area of about 135.15 km2 is amongst the sub-basins of Karaj basin, located at the southern part of the central Alborz, 55 km northeast of Karaj city. Hydrological and geomorphologic studies and identification of potentials in the region can make the desirable and rational exploitation of natural potentials in developmental plans possible.
Since the beginning of the year 1993, the region was examined several times, and after initial acquaintances, specialist and local surveys in terms of physiography, geology, soil science, land potentials (mountainous land types), meteorology, hydrology, erosion, sedimentation and vegetation were carried out, as well as a brief overview of Chalous – Tehran Highway and the watershed management operations of the past and its outcomes. Proposals were raised for construction of “Bandarsars”, Fountain-Water storage in soil and traditional Reservoirs, plan of drinking water transfer from Shahrestanak to Tehran, protection and sanitation of springs, creation of recreational bases (with regard to construction of the Tehran - Chalous highway), and modification and change of the roads’ course because of the slip and break and the consequent dangers along the roads. There are views on how to prioritize the implementation of projects that vary according to the conditions and obstacles in the area, financial resources and administrative possibilities and constraints. Plans that are more comprehensive and more inclusive in terms of providing and increasing security and revenue are of greater priority. The inclusive quality of plans is suggested considering people’s participation in terms of building, maintaining and exploitation of the benefits of plans.

1 - احمدى، حسن، ژئومورفولوژى کاربردى دانشگاه تهران1367.
2 - اسدیان، فریده، توانهاى محیطى حوضه آبریز کرج، پایان نامه دوره کارشناسى ارشددانشگاه آزاداسلامى .
3 - آمارایستگاه کلیماتولوژى شهرستانک، سازمان هواشناسى .
4 - جدارى عیوضى، جمشید، ژئومورفولوژى ایران، دانشگاه پیام نور.
5 - سازمان برنامه، بررسى وکنترل رسوب سدامیرکبیر، 1371.
6 - علیجانى، بهلول، مبانى آب وهواشناسى، انتشارات سمت، 1371.
7 - مرکزاسنادوزارت جهادسازندگى، آبخیزدارى کرج .