نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیستم مذکور یک ابزار و توانایى جدید بر روى سنجنده ماهواره SPOTS مى‏ باشد که مشتاقانه منتظر آن بودیم (SPOT IMAGE) و شریکانش از این ابداع کلیدى براى مشتریان مدلهاى ارتفاعى رقومى (DEM) و تصاویر تصحیح هندسى شده بادقت مناسب. نتایج بسیار خوبى کسب کرده‏ اند.
بر روى ماهواره (SPOTS) سیستمى به نام (High Rrsolution Stereoscopic)  (HRSبراى ساخته شدن بانک اطلاعات مدل ارتفاعى رقومى زمین(DEM) براى پوششى در 30 تا 50 میلیون کیلومترمربع(یک سوم خشکى‏ هاى سطح زمین) در طى 5 سال طراحى گردیده است .
 (HRS) قادر مى‏ باشد تصاویر برجسته (استریو) نزدیک به همزمان از مناطق خیلى بزرگ را فراهم نماید.
میزان پوشش آن در یک عبور ماهواره 600×120 کیلومتر مى‏ باشد این سنجنده طى فقط یک روز 126000 کیلومترمربع تصویر استریو پوششى تهیه نماید.
این توانایى قابل توجه در فراهم نمودن تصاویر استریو بطور همزمان گامى به سمت جلو مى ‏باشد نه فقط براى تولید مدل ارتفاعى رقومى (DEM) در مناطقى با وسعت زیاد و نقشه‏ هاى برجسته مى ‏باشد بلکه براى تولید اتوماتیک تصویر قائم با دقت هندسى بسیار بالا مى‏ باشد.

عنوان مقاله [English]

HRS: A New Instrument for Display of Land Features as a 3D Model

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani

چکیده [English]

The system in discussion is a new tool and capability on the SPOTS satellite sensor, which we were eagerly waiting for. SPOT IMAGE and its partners have gained very good results
out of this key innovation for customers of Digital Elevation Models (DEM) and geometrically corrected images with appropriate precision. On the SPOTS satellite a system called High Resolution Stereoscopic (HRS) was designed over a period of five years for creation of a Digital Elevation Model (DEM) for a coverage of 30 to 50 million square meters (one-third of the earth’s drylands).
HRS is able to provide almost simultaneous topographic (stereo) images from very large areas.
Its coverage is 120x600 km at every passage of satellite. This sensor will provide 126,000 square kilometers of coverage stereo images in just one day.
This remarkable ability to provide stereo images at the same time is a step forward, not only for production of a digital elevation model (DEM) in vast areas and topographic maps, but also for automatic production of vertical images with very high geometric precision.