نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رسوبات بادى بوسیله فرسایش ، جابجایى، و تخلیه مواد غیرجامد بوسیله باد بوجود مى‏ آیند. رسوبات ناشى از باد اصلى، تپه‏ هاى ماسه‏ اى و رسوبات خاک رس می باشند.
تپه ‏هاى ماسه بادى (2)
 تپه‏ هاى ماسه بادى عبارت از: خاکریزها، تپه ‏ها یا پشته ‏هاى ماسه‏ اى بوجود آمده بوسیله وزش باد مى‏ باشند. معمولاً در جائى که منبع ماسه، باد به اندازه کافى قوى براى فرسایش و حمل ذرّات هم اندازه ماسه و نیز جائى که سطح زمین در روى آن ماسه رسوب کند وجود داشته باشد یافت مى‏ شوند. این شرایط معمولاً در اراضى داخلى، از طریق سواحل ماسه‏ اى با بادهاى ساحلى، نزدیک به جویبارهایى که داراى کف ماسه ‏اى بیرون آمده در طول فصلهاى خشک مى‏ باشند و در مناطق کویرى، جائى که تجزیه ماسه ‏سنگ و سنگ‏ هاى دیگر، ماسه بوجود مى‏ آورد یافت مى‏ شوند. به علاوه رسوبات شسته شده یخرفت گونه و مناطق بستر دریاچه ‏هاى ماسه ‏اى یخرفتى اغلب یک منبع ماسه‏ اى را فراهم مى‏ کنند. از آنجائى که سرعتهاى باد بندرت به اندازه کافى براى بلند کردن ذرات ماسه‏ اى بیش از 1 تا 2 متر از سطح زمین مى ‏باشد، دانه‏ هاى ماسه بوسیله فرآیند «پیشروى تدریجى»(3) جابجا مى‏ شوند بطورى که معمولاً دانه‏ ها با برخورد و جست و خیز در محدوده‏ هاى تقریبى بین 5/0 تا یک متر از سطح زمین حرکت مى ‏کنند.
 تپه‏ هاى ماسه‏اى با سطح مقطع نامتقارن با شیب 5 تا 10 درجه در جهت وزش باد و 30 تا 40 درجه در جهتى مخالف باد کم کم شکل مى‏ گیرند. تا زمانى که تپه‏ هاى شنى بوسیله رویش گیاهان تثبیت نشده ‏اند، تپه‏ هاى شنى در جهت مسیر باد حرکت مى‏ کنند زیرا ذرّات ماسه تپه ‏ها از جهتى که باد مى‏ وزد به سمت مخالف (سمتى که تپه شنى از طرف وزش باد تهدید نمى‏ شود) فرومى‏ ریزند. حرکت تپه‏ هاى ماسه‏ اى معمولاً کمتر از سى متر در هر سال است.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images (Part XIV)

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Wind deposits are caused by erosion, displacement and discharge of non-solid materials by wind. Sedimentary deposits are caused by major wind, sandy hills and clay deposits.
Sandstones include hills or sandy ridges that are caused by wind blowing. They are usually found where a sand source is available and the wind is strong enough to erode and carry sand particles of the same size, and where sand deposits on the surface of the earth. These conditions are usually found on inlands, through sandy beaches with coastal winds, close to creeks with exposed sandy floors during dry seasons, and in desert areas where sandstone and rocks’ breakdown create sand. In addition, the moraine-like washed sediments and areas of moraine sandy lake beds often provide a sandy source. Since wind speeds are rarely strong enough to lift sand grains more than 1 to 2 m above ground level, sand grains are displaced by the "gradual advance" process (3), so that the grains move in approximate range of 0.5 to 1 meter above the ground through collisions and jumps.
Sandy hills are slowly formed with an asymmetric cross-section with a slope of 5 to 10 degrees in the direction of wind and 30 to 40 degrees in the opposite direction of the wind. As long as sand hills are not stabilized by growth of plants, sand hills move along the wind direction because the sand grains of the hills fall from the direction that the wind blows towards the opposite direction (the side on which the sandy hill can not be threatened). The movement of sandy hills is usually less than 30 meters per year.