نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکى از مشکلاتى که محققان علم جغرافیاى طبیعى وعلوم مرتبط، باآن مواجه هستند، عدم همگنى آماربارندگى در ایستگاه­هاى باران سنجى یک منطقه یایک حوضه آبى است. بدین ترتیب که آماربارندگى یک یاچندایستگاه بابقیه ایستگاهها بسیار ناهماهنگ است و این امرموجب مى‏شودکه رابطه مطلوبى بین بارش باارتفاع ایجاد نشود و میزان همبستگى روابط بسیارپایین باشد.
 دلایل این موضوع مى‏ تواند بسیار متنوع و گسترده باشد. دراین مقاله ابتدا بدون توجه به این امرسعى شده است که ایستگاه ­هایى که داراى آمارناهماهنگ هستند مشخص شده وسپس دلایل آن توجیه شود.
 نرم افزار(SPSS) که یک بسته نرم افزارى آمارى است مى ‏تواند در این امرپژوهشگران را یارى دهد، بدین ترتیب که با این نرم افزار و بااستفاده ازآزمون (T) مى‏ توان مقایسه ‏اى بین آماربارش در یک ایستگاه با متوسط بارش منطقه انجام داد و همگنى یا عدم همگنى بارش دراین ایستگاه را با کل منطقه بررسى نمود. همچنین مى‏ توان آمار بارندگى در دو ایستگاه را با هم مقایسه کرد و همگنى یاعدم همگنى بارش در این دو ایستگاه را با هم مقایسه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Precipitation Statistics' Homogeneity at Pluviometric Stations of the Bashar River Using the SPSS Software

نویسندگان [English]

 • Hasan Ali Ghayur
 • Farinush Kiarasi

چکیده [English]

One of the problems encountered by researchers in natural science and related sciences is lack of homogeneity in precipitation statistics of pluviometry stations in a region or a basin. Thus, the precipitation statistics of one or more stations do not match those of other stations, and this implies that a favorable relationship between precipitation and elevation cannot be created and the level of correlation among relations is very low.
The reasons for this issue can be varied. In this paper, first it was attempted to specify the stations with conflicting statistics and then it was tried to justify the reasons causing these disagreements.
The SPSS Software, a statistical software package, can assist surveyors in this task because using this software and the T test it is possible to compare the statistics of precipitation of a station with the average precipitation of the region, and to determine the agreement or disagreement of precipitation data in this station with the whole of region. In addition, it is possible to compare statistical data of two stations and to examine their agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • parametric tests
 • T Test
 • inferential statistics
 • descriptive statistics
 • regression line
 • significance level
 • Correlation Coefficient
 • null assumption
 • alternative hypothesis
1 - اکبریان، على(1380) بررسى منابع آب وتأثیرآن برکشاورزى درمنطقه داران، پایاان نامه کارشناسى ارشدجغرافیاى طبیعى، دانشگاه آزاداسالمى‏نجف آباد.
2 - زرگر، محمود(1380)، راهنماى جامع(SPSS10)، انتشارات بهینه .
3 - علیزاده،امین(1376)، اصول هیدرولوژى کاربردى، انتشارات دانشگاه امام رضا.
4 - علیزاده، امین ودیگران(1379)، هواواقلیم شناسى، انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد.
5 - کیارسى علیخانى، فرینوش(1380)، هیدروژئومورفولوژى میاناب سیستم آبى رودخانه بشار، پایان نامه کارشناسى ارشدجغرافیاى طبیعى دانشگاه آزادنجف آباد.
6 - گندمکار، اصغر(1379)، هیدروژئومورفولوژى سیستم آبى سراب رودخانه بشار، پایان نامه کارشناسى ارشدجغرافیاى طبیعى دانشگاه آزادنجف آباد.
7 - ماریا، نوروسیس، ترجمه فتوحى، اکبرواصغرى، فریبا(1380)، کتاب آموزش آنالیزآمارى داده‏هابا(SPSS8) انتشارات ناقوس .
8 - مولوى، حسین(1379)، راهنماى عملى(SPSS10) درعلوم رفتارى،انتشارات مهرقائم .
9 - مهدوى،محمد(1377)، هیدرولوژى کاربردى، انتشارات دانشگاه تهران.