نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

 هیچ منطقه‏ اى از نظر اقلیمى مستقل نیست، بلکه الگوى اقلیمى غالب در یک منطقه، منطقه دیگر را نیز تحت تأثیرخود قرار مى ‏دهد. زیرا با وجود اختلاف اقلیمى بین مناطق مختلف و بخصوص مناطق حاره و مناطق برون حاره، رابطه سیستماتیک جوى بین آنها وجود دارد و تغییراتى که مثلاً در منطقه حاره به وجود مى‏آید. سبب شکل‏ گیرى اختلافات جوى بین مناطق عرض­هاى متوسط و دیگر عرض­هاى جغرافیایى مى‏ شود.
به طورکلى همواره رابطه کاملاً مشخص بین وضعیت جوى حاکم در یک ماه در عرض­ هاى بالا، با وضعیت جوى حاکم در عرض ­هاى پایین وجود دارد. بنابراین، اتمسفر زمین به عنوان یک سیستم واحد کار مى‏ کند. به طورى که تغییر گردش هوا در یک ناحیه از نیمکره شمالى به قسمت هاى دیگر، در جهت بالادست یا پایین دست آن ناحیه اثر مى‏ گذارد (بوشرترجمه قائمى1373).
هدف این مقاله ارائه وضعیت متغیرگردش هوا، بوجود آوردن شناخت نسبى از وردایى(تغییرپذیرى) اقلیم وضعیتهاى غیرمعمول( ناهنجارى) فشار و جریانات هوایى در اقیانوس اطلس شمالى است. چه، که رفتار سامانه (سیستم)هاى فشار در اقیانوس اطلس بر همدیگر اثر متقابل داشته و از طرف دیگر به طور مستقیم و یاغیرمستقیم اقلیم ایران را متأثر مى ‏سازد (علیجانى، 1366) .
  از این رو شناخت وضعیت سامانه ‏هاى مزبور زمینه‏ اى براى شناخت منشا برخى رفتارهاى اقلیمى در ایران زمین خواهد بود. به منظور شناخت الگوهاى سینوپتیکى زاییده شده از فازهاى مختلف نوسانات اطلس شمالى، توزیع فشار و ناهنجارى‏ هاى آن در سطح زمین و در محدوده اقیانوس اطلس شمالى موردتوجه قرارگرفته است.

عنوان مقاله [English]

Northern Atlantic Ocean's Fluctuations

نویسنده [English]

  • Hosein Asakareh

University of Isfahan

چکیده [English]

No region is independent from the point of view of climate, and the dominant climatic pattern in one region affects other regions, because there is a systematic atmospheric relationship between them in spite of climatic disparities between different regions; for instance changes occurring in tropical regions cause atmospheric differences between the areas of mid-latitude and other areas.
In general, there is always a completely distinct relationship between dominant weather conditions in high latitudes and those of low latitudes. Therefore, the earth's atmosphere works as a single system, in such a way that the change of air circulation from an area of the northern hemisphere to other parts affects the upstream or downstream of that region (Busher, translated by Qaemi, 1994).
The purpose of this paper is to present the variable state of air circulation, help provide a relative knowledge of climate change and unusual situations of pressure and air flow in the North Atlantic. The behavior of pressure systems in the Atlantic Ocean affect each other, and on the other hand they can also affect the climate of Iran directly or indirectly (Alijani, 1987).
  Hence, the knowledge of the status of these systems will be a basis for understanding the origin of some climatic behaviors in Iran. In order to understand the synoptic patterns generated from different phases of the North Atlantic oscillation, pressure distribution and abnormalities on the surface of the earth and in the Atlantic Ocean have been considered.

1 - بوشر، کیت، ترجمه هوشنگ قائمى(1373)،آب وهواى کره زمین، جلداول، تهران، انتشارات سمت.
2 - بوشر، کیت، ترجمه هوشنگ قائمى(1373)،آب وهواى کره زمین، جلددوم، تهران، انتشارات سمت.
3 - عساکره، حسین، (1380)، تجزیه وتحلیل آمارى- اقلیمى سرى‏هاى زمانى دمادرایران، پایان نامه دکترى اقلیم‏شناسى، دانشگاه اصفهان.
4 - علیجانى، بهلول(1366)، رابطه پراکندگى مسیرهاى سیکلونى خاورمیانه باسیستمهاى هوایى بالا، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 4.
5 - قرایى، سهراب، جاودانى، ناصر، جوانمرد، سهیلا، خزانه دارى، لیلى وخسروى، محمود(1380)، بررسى نمایه‏هاى ارزیابى شدت خشکسالى و امکان سنجى کاربردنمایه شدت خشکسالى پالمر در ایران، مشهد، بولتن علمى‏مرکزملى اقلیم‏شناسى شماره 6.