نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد هیدرواقلیم

چکیده

استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایى خاص، شرایط آب وهوایى و وضعیت ناهمواری ها، نوع پوشش گیاهى نسبتا انبوه، از نظر فراوانى منابع آب از شرایط مطلوب ‏ترى برخوردار است.
میانگین بارش استان تقریبا به 3 برابر میانگین بارش کشور مى‏ رسد. مجموع حجم آبهاى سطحى و زیرزمینى استان بالغ بر 4/2 میلیار مترمکعب مى‏ باشد که از این مقدار 52% آن را آبهاى سطحى و 48 % آن را آبهاى زیرزمینى تشکیل مى ‏دهد.
درحال حاضر نیمى از مجموع منابع آب استان به میزان 2/1 میلیارد متر مکعب بهره ‏بردارى مى‏ گردد و قسمت عمده ‏اى از آن از دسترس خارج مى ‏گردد. منابع آب استان را مى‏ توان به دو دسته اصلى سطحى و زیرزمینى تقسیم کرد.

عنوان مقاله [English]

Study of Golestan Province's Waters

نویسنده [English]

  • Esmaeil Shahkouei

Master of Hydroclimate

چکیده [English]

Golestan province has a favorable climate due to its geographical location, weather conditions, land lay, relatively vast vegetation and quantities of available water.
The average precipitation of the province is approximately 3 times the average precipitation of the country. The total volume of surface and groundwater in the province is 2.4 billion cubic meters, of which 52% is surface water and 48% is groundwater.
Currently, half of the total water resources of the province are exploited, and most of it is out of access. Water resources of the province can be divided into two main types of surface and underground.

1 - اداره کل آب استان گلستان، دفترروابط عمومى.
2 - سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى استان گلستان، گروه کارى آب و خاک، خرداد 1378.
3 - سازمان جهاد کشاورزى استان گلستان، اداره آمارواطلاعات وسنجش ازدور.
4 - شاهکویى، اسماعیل، پایان نامه کارشناسى جغرافیاى طبیعى، دانشگاه تهران، بهمن 1372.
5 - شاهکویى، اسماعیل، پایان نامه کارشناسى ارشد هیدرواقلیم، دانشگاه اصفهان، بهمن 1375.
6 - علیزاده، امین، اصول هیدرولوژى کاربردى، انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ چهارم، 1371.
7 - کاویانى، محمدرضا، نواحى اقلیمى‏ایران، جزوه کارشناسى ارشد، دانشگاه اصفهان، 1374.
8 - معینى، اسداله، جغرافیاوجغرافیاى تاریخى گرگان ودشت، اسفند 1344، سازمان جامع طبع کتاب.
9 - وزارت نیرو، هیدرولوژى آبهاى سطحى، مؤسسه تماب، دفتر آمار و اطلاعات تهران، 1374.
10 - وزارت نیرو، اطلس منابع آب ایران.
11 - وزارت راه و ترابرى، سازمان آب وهواشناسى، سالنامه هواشناسى کشور.
12 - جغرافیاى استان گلستان .