نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این مقاله دارای دو هدف اساسی است:
1- بررسی و ارزیابی استراتژی­ های عمده توسعه روستایی که در دنیای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است.
2- ارائه یک الگوی بالنسبه موفق توسعه روستایی که در چین (مورد مطالعاتی این مقاله) جستجو شده است. انواع عمده توسعه روستایی و راه حل های پیشبرد توسعه روستایی به ترتیب در نگاره (1) و (5) به نمایش گذارده شده است.
اهمیت افزایش­ های بازدهی در ازیاد تولید کشاورزی جهان سوم در نگاره (2) نشان داده شده است. از افزایش­های باروری در کشاورزی آسیایی معمولاً تحت عنوان «انقلاب سبز» نام برده می­ شود. معانی وابسته به اصطلاح انقلاب سبز، استراتژی این انقلاب و جنبه ­های مثبت و منفی آن به بحث گذاشته شده و در موارد ضرورت تحولات مربوطه تا دهه 60-1950 دنبال شده است.
چین بویژه در مرکز توجه بوده است. جایی که روشهای بسیار مختلفی برای توسعه روستایی مورد آزمایش قرار گرفته است.(نگاره(5))
این کشور مراحل مختلفی از توسعه روستایی را پشت سر نهاده است که می­ توان آن را چنین خلاصه کرد:
1- اصلاحات ارضی
2- سیستم کشاورزی اشتراکی
3- انحلال سیستم کشاورزی اشتراکی
4- یک اقتصاد دهقانی جدید

عنوان مقاله [English]

Rural Development Strategies in the Developing World (Case Study: China)

نویسنده [English]

  • Paridokht Fesharaki

Professor at Tarbiat Moallem University

چکیده [English]

This paper has two basic objectives:
1- Reviewing and evaluating major rural development strategies that have been used in the developing world.
2- Providing a successful rural development model in China (studied in this paper). Major types of rural development and rural development courses of action are presented in Figures 1 and 5, respectively.
The significance of the increase of efficiency in rise in agricultural productivity of the Third World is shown in Fig. 2. The increase in fertility in Asian agriculture is often referred to as the "Green Revolution". The meanings associated with the phrase Green Revolution, the strategy of this revolution and its positive and negative aspects have been discussed and, in necessary cases, the relevant developments have been traced until the 1950s-60s.
China has been especially at the center of attention, where many different methods have been tested for rural development (Fig. 5).
This country has undergone various stages of rural development that can be summarized as follows:
1. Land reform
2. Collective agricultural system
3. The dissolution of the collective agricultural system
4. A New Peasant Economy
 

1- Burr, T.N(1981) "The World Food Situation prospects", Science 214: 1087-95.
2- Chin Rurale: La Resilience De L'Economiec Paysanne, par Claude Aubert, 1998, pp. 65-75. Extrait deliver: Tradition Et Mdernization Des Economies Rurales: Asie- Afrigue- Amerigue latin Sous La direction de Claude Auroi et Jean-Luc Maurer, PUF, 1998 (lere edition).
3- Dixon, Chris (1994) Rural Development in the Third World, London and New York, Rowtledge.
4- Drakakis- Smith, D.(ed)(1987) This Changing World: Socialist development in the Third World, Geography 72.4:333-63.
5- Frankel, F.R (1971) India,s Green Revolution: Economic Growth and Political Cots, Princeton N.J.Princeton University Press.
6- Griffen, K.(1974) The Political Economy of Agraian Change, London: Macmillan.
7- (1987) World Development Report, Oxford: Oxford University Press.
8- (1988) World Development Report: Oxford: Oxford University Press.
9- توسعه روستایی در جهان سوم، اثر کریس دیکسون(1994)، ترجمه دکتر پریدخت فشارکی، مرکزی انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، زمستان 1377.