نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

جنگهاى شهرى
قیام­ هاى مردمى، نهضت‏ هاى مقاومت و نیز تروریست‏ها درون محیط شهرى رشد و نمو پیدا مى‏ کنند و در کوچه و پس کوچه‏ هاى آنها توان و استعداد آنها تقویت مى ‏شود و فن‏آورى برتر در برابر آنها ناکام و عقیم مى‏ گردند، زیر انیروهایى که درصدد مبارزه با این گونه جنگهاى نامنظم و چریکى در شهرها هستند، درمى‏ یابند که دستیابى به موقع به اطلاعات دقیق دشوار است و تاکتیک‏ هاى نظامى‏ متعارف در بازى موش و گربه در دل شهرها کارآیى اندکى دارند.
قیام­هاى انقلابى
جنگهاى خلقى همانطور که توسط مائو، چه‏گوآرا و ژنرال جیاب بیان گردیده است ، شورش‏هاى توده‏ اى هستند که عمدتا در نواحى روستایى شروع و دست آخر به شهر گسترش مى‏ یابند. شورشهاى شهرى که از مشى متفاوتى برخورداراست، در شهرها که در آنها بیشتر مردم ساکن هستند شروع مى‏ گردد و در صورت موفقیت، سریع‏تر به نتیجه مى‏ رسند.

عنوان مقاله [English]

an Introduction to Military Geography

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor at Imam Hosein University

چکیده [English]

Urban wars
popular uprisings, resistance movements as well as terrorists grow in urban environment, and their potentials and talent are strengthened in streets and alleys, and superior technology fails to counteract them because the forces who seek to combat such irregular and guerrilla wars in cities find that timely access to accurate information is difficult and that conventional military tactics are ineffective in chasing games in the heart of cities.
Revolutionary uprisings
People's wars, as described by Mao, Che Guevara and General Giap, are mass rebellions that start in rural areas and ultimately find their way into the city. Urban rebellions that have a different style start in cities where most people live, and if successful, they will come to a faster conclusion.

1- Collins John M: Military Geography Brasseys Washington, 1998 , PP 195-213.
2) صفوى، سیدیحیى، مقدمه‏اى بر جغرافیاى نظامى ایران، جلد چهارم (استانهاى مرکزى)، تهران، سازمان جغرافیایى، در دست چاپ.