نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکتراى جغرافیا و برنامه‏ ریزى روستایى

چکیده

در این مقاله هدف مؤلف برآن است که با تعیین زمینه‏ هاى غالب در تحقیقات علمى جغرافیایى و خصوصا با تأکید بر جنبه‏ هاى روستایى، مفهوم سازماندهى فضایى روستا را مورد بحث قراردهد. براین اساس، این تحقیق با اعتقاد به این امر که مدیریت آگاهانه ساماندهى خدمات و منابع در نظام سکونتگاهى نه تنها به توزیع مناسب و مطلوب تخصیص منابع به نواحى پیرامون مدد مى‏ رساند بلکه انسجام کالبدى و سازمان فضایى بهینه نظام سکونتگاهى را در پى خواهد داشت، انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Organization of Villages From Geographical Point of View (Case Study: Mirza Kuchak District of Some'a Sara)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Kuchaki Nejad

Ph.D. Student of Geography and Rural Planning

چکیده [English]

In this paper, the author's aim is to discuss the concept of rural spatial organization by determining the prevailing themes in geographic research, and especially emphasizing rural aspects. This research has been conducted based on this aim, and based on the belief that conscious management of the organization of services and resources in settlement system will not only facilitate proper distribution and allocation of resources to the surrounding areas, but will also improve the physical coherence and optimal spatial organization of the settlement system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial organization
  • Space
  • geographical view
1 - آسایش، دکترحسین، 1374، اصول وروشهاى برنامه‏ریزى روستایى، انتشارات پیام نور.
2 - آسایش، دکترحسین، برنامه‏ریزى روستایى درایران، انتشارات پیام نور.
3 - اجلالى، پرویز، 1371، تحلیل منطقه‏اى وسطح بندى سکونتگاهها، جلدیکم، چاپ یکم، تهران، سازمان برنامه وبودجه
4 - اشکورى‏معصومى، سیدحسن، 1376، اصول و مبانى برنامه‏ریزى منطقه‏اى .
5 - سعیدى، عباس ودیگران، 1370، سطح بندى روستاهاى کشور، گزارش یکم، تهران، بنیادمسکن انقلاب اسلامى
6 - صرافى، مظفر، 1364، سیرى درمباحث توسعه فضایى بانگاه ویژه به طرح آمایش سرزمین، چاپ اول، تهران، سازمان برنامه وبودجه
7 - مسیرا، آر، پى، شناخت برنامه‏ریزى مکانى براى عمران روستایى درایران، نشریه شماره یکم، تهران، سازمان برنامه وبودجه
8- Paul.J.Clocke,Anintroduction.to Rural. Sattement Planning,1983