نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه جغرافیاى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد مشهد

چکیده

مدیریت کنترل رودخانه‏ هاى مرزى به دلیل تغییرات مجرا و بستر رودخانه‏ ها (به ویژه در سفلاى رود) براى کشورهاى مجاور آنها حائز اهمیت است. در بسیارى از مواقع مآندرشدگى(1) رودخانه‏ ها منجر به تغییرات مهمى در خطوط مرزى مى‏ شوند و پى‏آمدهاى ژئوپلیتیک و مناقشات سیاسى را به دنبال خواهند داشت. در کشورهایى که با بحران کم‏آبى مواجه هستند، نقش رودخانه‏ هاى مرزى و کنترل آنها بسیار حیاتى است. بخش عمده‏ اى از منازعات سیاسى بین فلسطین اشغالى وهمسایگانش بر سر آب رودخانه اردن و یا در مورد هندو پاکستان، بر سر آب رودخانه سند، از این جمله ‏اند.(2)

عنوان مقاله [English]

The Role of Morphodynamic Factors of Harirud and Human Erosion Function in Border Changes in the Northeast of Country, the Necessity of a Fundamental Strategy for Controlling Border-Rivers

نویسنده [English]

  • Abolfazl Eshghi

Member of Faculty, Department of Geography, Islamic Azad University of Mashhad

چکیده [English]

The management of border rivers control is important for countries adjacent to them due to changes in river channels and bed (especially in the lower reaches of the river). In many cases, the meandering of rivers leads to significant changes in boundary lines, leading to geopolitical outcomes and political conflicts. In countries facing water shortage crisis, the role of border-rivers and their control is vital. The vast majority of political conflicts between the Occupied Palestinian Territories and its neighbors over the Jordan River, or the case between India and Pakistan over the water of the Sind River are examples of such conflicts.

1- آرشیو مرکز اسناد، کتابخانه آستان قدس رضوى ، مشهد
2- کرزن، جرج، ترجمه کلام، جواهر (1361)، جهانگردى در ایران
3- عکس­هاى هوایى به مقیاس 120000 و نقشه‏هاى توپوگرافى منطقه.
4- بیومونت، بلیک، مالکوم، استاف، ترجمه شانه‏چى، رمضان‏زاده، آخشینى، 1369.
خاورمیانه، گروه ترجمه بنیاد پژوهش­هاى اسلامى آستان قدس رضوى ، مشهد.
5- اندازه‏گیرى و ژئومترى در مسیر پل خاتون تا سرخس طى عملیات میدانى و با کسب اجازه از فرماندارى سرخس در سال‏هاى 1369 ، 1370، 1375.
6- میرحیدر، دره، 1370، جغرافیاى سیاسى، انتشارات دانشگاه پیام نور.
7- عزتى، عزت‏اله، 1371، ژئوپلیتیک، انتشارات، سمت، تهران.
8- نقشه‏هاى 1250000 زمین‏شناسى منطقه.
9- کرزن، جرج.ن (1362). ایران و قضیه ایران، جلد اول، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى.
10- James, D. Hanson , (1995), Applied Geography . De Partment of Geography and topography science university of Glasgow, G.12.8, Scotland, uk.