نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتراى برنامه ‏ریزى شهرى - عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد برنامه‏ ریزى روستایى دانشگاه اصفهان

چکیده

پارکها و فضاهاى سبز شهرى به دلیل نقش دوگانه خود یعنى اهمیت تفریحى و نیز تأثیر در حفظ و تعادل محیط زیست شهرى، تعدیل آلودگى و تلطیف هوا و کاهش بارخستگى روحى و جسمى، بسیار ارزشمند هستند مى ‏دانیم که نقش این فضاها فقط منحصر به مسائل تفریحى و اوقات فراغت نیست پس به همین دلیل مهم باید به گونه ‏اى مستقل مورد توجه برنامه‏ ریزان قرار گیرد.
توجه به معیارهایى مانند خصایص گلها و درختان، نحوه آرایش آنها، کاربرد آنها در مکانها و شرایط مختلف و... از یک طرف و درنظرگرفتن مسائل انسانى مانند تمایلات و احساسات انسانها، الگوهاى رفتارى آنان، فرهنگ پارک نشینى در برخورد و استفاده از آن، تجهیزات و تأسیسات مناسب، عادات، رسوم و مسائل بى ‏شمارى از این قبیل از طرف دیگر لزوم طراحى دقیق و همه جانبه‏ اى را اجتناب‏ ناپذیر مى‏ کند. در این مقاله سعى شده است مطالب فوق به نحوى مشروح مورد مطالعه قرارگیرد تا بتواند پاسخگوى نیازهاى متنوع مراجعان و افراد در سنین و گروههاى مختلف اجتماعى باشد.

عنوان مقاله [English]

Urban Green Space Planning and Design and its Mutual Effects on Human and the Environment

نویسندگان [English]

  • Mas'ud Taghva'ei 1
  • Marziyyeh Shahverdian 2

1 Ph.D. of Urban Planning, Member of Faculty at the University of Isfahan

2 Graduate Student of Rural Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

Parks and green spaces are very valuable because of their dual role, namely recreational importance as well as impact on preservation and balance of urban environment, mitigation of pollution and cleansing air, and reduction of spiritual and physical exhaustion. The role of these spaces is not limited to recreational issues, therefore they need to be considered by planners independently.
Attention to criteria such as characteristics of flowers and trees, their arrangement, their applications in different places and conditions on the one hand, and taking into account of human issues such as the tendencies and feelings of human beings, their behavioral patterns, the culture of parks (dealing with and using them), the proper equipment and facilities, habits, customs and countless issues of the same kinds on the other, necessitate an accurate and comprehensive design. In this paper, we have tried to study the above materials in a detailed way so that they can meet the different needs of readers and people of different ages and social groups.

1 - دکتر صانعى، مبانى طراحى فضاى سبز از نظر نحوه انتخاب گیاهان، مجموعه مقالات سمینار فضاى سبز، سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، اول ،71 ص 209.
2- Paradis
3- The Architecture style
4- Natural style
5- The picturesque style
6 - شریفى، مرتضى، مقدمه‏اى بر مبانى طراحى فضاى سبز، مجموعه مقالات سمینار فضاى سبز، سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، اول، 71، صص 181-180.
7 - همامى، رویا، مبانى طراحى فضاى سبز، مجموعه مقالات سمینار فضاى سبز، سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، اول، 71، ص 195.
8 - حکمتى، جمشید، طراحى باغ و پارک، انتشارات فرهنگ جامع، چاپ سوم، 71، ص 347.
9 - همان، ص 350.
10 - همامى، رویا، مبانى طراحى فضاى سبز، پیشین، ص 196.
11 - تبرکى، ابراهیم، مبانى طراحى فضاى سبز، مجموعه مقالات سمینار فضاى سبز، سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، اول، 71، ص 172.
12 - همان، صص 173-166.
13 - طباطبایى، محمد، نکات لازم براى طراحى پارکهاى شهرى وجنگلى(1 - پارک‏هاى شهرى) سازمان پارکها، ص 23.
14 - بى جى، هیبرد، جنگلدارى شهرى، واحدانتشارات سازمان پارکها و فضاى سبزشهرتهران، سازمان پارکهاوفضاى سبزشهرتهران، اول 74، ص 55.
15 - مجنونیان، هنریک، درختان ومحیط زیست، دفترآموزش زیست محیطى، اول، 69، ص 140.
16 - صدرنورى، بهداد، فضاى سبز، ضرورت وطراحى، حوزه معاونت آموزشى وتحقیقات سازمان پارکهاوفضاى سبز، 71، صص 18-17.
17 - حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضاى سبز شهرتهران، گیاهان معطر و کاربرد آنها در طراحى فضاى سبز، مجموعه مقالات علمى و تخصصى فضاى سبز، ج 2، سازمان پارکها و فضاى سبزشهر تهران، 76، ص 45.
18- Niche ecologique
19- Fraxinus
20- Anemophile
21- Entomophile
22- Neriam oleadner
23- Oleandrine
24 - دکترصانعى، مبانى طراحى فضاى سبز از نظر نحوه انتخاب گیاهان، پیشین، صص 211-210.
25- Land Scape
26 - دکتر صانعى، مبانى طراحى فضاى سبز از نظر نحوه انتخاب گیاهان، پیشین، صص 214-212.
27 - ترابى فرد، حمیدرضا، ایمن سازى درپارکها، فصلنامه علمى فضاى سبز، شماره 9 و10، سال سوم، 74-73، صص 63-62.
28 - حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، ضرورت استفاده از علایم راهنما در پارکها، مجموعه مقالات علمى و تخصصى فضاى سبز سازمان پارکها و فضاى سبز تهران، 76،ص 42.
29 - آگنج، شهناز و ترابى‏فرد، حمیدرضا، نکاتى پیرامون تجهیزات پارکها، مجموعه مقالات علمى و تخصصى، فضاى سبز، ج 2، سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران،76، صص 35-34.
30 - طباطبایى، محمد، نکات لازم براى طراحى پارکهاى شهرى و جنگلى، (2 - پارکهاى جنگلى) واحد آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضاى سبزشهر تهران، شبنم، ص 57.