نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد اداره کل هواشناسی استان همدان

چکیده

تغییر اقلیم یک واژه کلی است که ناپیوستگی و گسستگی اقلیمی را تشریح می­ کند به منظور مطالعه تغییرات دما در همدان نوسانات دمایی در یک دوره آماری پنجاه ساله (1380-1331) بررسی شده است. طبق بررسی­ های انجام شده در سال 1352 یک افت ناگهانی در حداقل و یک خیز ناگهانی در حداکثر دما مشاهده شده است. طبق آزمون من کندال در سه پارامتر حرارتی حداقل، حداکثر و متوسط دما تغییرات قابل توجهی وجود دارد، از آن جمله روند کاهشی که در سال 1341 مشاهده شده است و این روند منفی تا سال 1371 ادامه داشته و از این سال به بعد شاهد روند افزایشی دما می­ باشیم. لازم به ذکر است که دمای حداکثر بهار از این قاعده مستثنی است زیرا در آن سال 1371 آغاز دوره سرمایشی است. در نمودار حداقل دمای پاییز دوره کاهش از سال 1336 شروع و تا سال 1353 ادامه  می یابد. نتیجه اینکه سال 1371 در همدان آغاز یک دوره افزایش دما و تغییر اقلیم به شمار می­ آید و میزان افزایش دما بطور متوسط 55/0 درجه است که این میزان در حداقل دما 79/0 درجه و در حداکثر دما 3/0 درجه می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

Study of the Trend of Temperature Change in Hamadan (Noujeh Station)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Merianji
  • Reza Borhani

Senior Expert at the Meteorological Organization of Hamadan Province

چکیده [English]

Climate change is a general term that describes climatic discontinuity and rupture. In order to study temperature changes in Hamadan, temperature fluctuations in a statistical period of fifty years (1952-2002) have been investigated. According to a survey conducted in 1973, a sudden drop in the minimum, and a sudden rise in the maximum, temperature were observed. According to the Mann Kendall test, there are significant changes in the three parameters of minimum, maximum and average temperature, including the decreasing trend observed in 1962, and this negative trend continued until 1992, and this year thereafter, an increasing trend of temperature can be observed. It should be noted that the maximum spring temperature is an exception, since in the year 1992 it is the beginning of cooling season. On the minimum temperature chart, the falling trend starts from 1957 and continues until 1974. The result is that the year 1992 is the beginning of a period of increasing temperature and climate change in Hamedan, and the temperature rise is 0.55 degrees averagely, 0.79 ° C at minimum temperature and 0.3 ° C at maximum temperature.

1- Re-evalution of Trends and Changes in mean, maximum and minimum Tempratures of Turkey for The Period 1929-1999. International Journal of Climatology. Murat Turkes, Utku M.Sumer and Ismail Demir.
2- WMO course "Rcgional Climate Change: Modelling Aspects" Regional Meteorological Training Center, Tehran, Iran. October 2002.
3- Applied Climatology Principles and Practice Russell D.Thompson and Allen press.
4- مبانی آب و هواشناسی، دکتر بهلول علیجانی.
5- مقاله «تغییرات زمانی دمای تهران»، دکتر بهلول علیجانی.
6- مقاله »تردیدهای علمی در تغییر اقلیم کره زمین»، دکتر علی محمد نوریان.
7- مقاله «نگرش تحلیلی برچند نظریه تغییرات اقلیمی»، دکتر حسینعلی غیور.