نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سیستم GLONASS و جنبه­ های خاصی از GLONASS که برروی تعیین موقعیت با فاز حامل تأثیر می­ گذارد مورد بررسی قرار گرفته و به وضعیت کنونی  سیستم GLONASS می­ پردازد.
نتایج به دست آمده نشان می­ دهند که تعیین موقعیت با استفاده از فاز حامل GLONASS امکان پذیر می­ باشد و کاربرد توأم دو سیستم GLONASS و GPS در مقایسه با کاربرد سیستم GPS به تنهایی، مزایای ارزنده­ ای را در بر دارد.

عنوان مقاله [English]

Utilization of the Carrier Phase Observations of the GLONASS System for Positioning of Accuracy of the Order of Centimeter

نویسنده [English]

  • Roghiyyeh Golvari (Translator)

چکیده [English]

In this paper, the GLONASS system and its certain aspects that affect the positioning of the carrier phase are examined and the current state of the GLONASS system has been considered.
The results show that positioning can be achieved using the GLONASS carrier phase, and the combined use of both GLONASS and GPS systems has valuable advantages in comparison with the use of the GPS system alone.