نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله در خصوص سیستم MATCH-T به منظور تهیه مدل ارتفاعی رقومی به طور اتوماتیک با استفاده از پردازش تصاویر رقومی و چند موضوع کلی از قبیل تناظریابی مبتنی بر عوارض (Feature Matching) و افزودن اطلاعات جمع ­آوری شده را مرور می­ کند. سپس دقت حاصل در اجرای سیستم مطرح می­ گردد. و به بحث در مواردی که به مکان های مشکل ساز مواجه می­ شویم می­ پردازد که در نهایت نیازمند به تصحیح بخشی ازمدل ارتفاعی رقومی اتوماتیک می­ شویم اشاره می­ گردد.
و برای مناطقی که دارای پوشش گیاهی متراکم می ­باشد با استفاده از یک روش Multi-Sensor ممکن می­ سازد.
 

عنوان مقاله [English]

Feature Matching for Automatic Creation of Digital Elevation Model

نویسنده [English]

  • Hamid Enayati (Translator)

چکیده [English]

This paper reviews the application of the MATCH-T System in automatic preparation of digital elevation model using digital image processing, as well as a number of general subjects such as Feature Matching and addition of collected information. Next, the resultant precision in operation of system and the cases in which we face problematic places are discussed, and finally the correction of part of automatic digital elevation model necessary for dealing with these matters is mentioned. Such corrections can make application of a Multi-Sensor method for areas of dense vegetation possible.

 
1- Ackermann F. (1994): Digital Elevation Models Techniques and Applications, Quality Standards, Development, IAPRS, Vik.30/4, Comm.IV-, 421-432, Atlanta USA.
2- Ackermann F. (1996): Techniques and Strategies for DEM Generation, in Digital Photogrammetry and Addendum to the Manual of Photogrammetty.
3- Ackermann F. Krzystek P. (1995): New Investigations into the Technical Performance of Automatic DEM Generation, Proceedings ASPRS/ACSM annual convention, Charlotte NC 1995, Vol.2, PP. 488-500..