نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تهیه طرح هر نوع پروژه بازسازی، بهسازی و توسعه در محیط طبیعی، مستلزم انجام مقدماتی است تا تشخیص امکانات و استعداد منطقه و پتانسیل­ های محیطی و محدودیت­ های طبیعی معین گردد. سپس با توجه به مدل­ های عمرانی و آبادانی که در ارتباط با سازگاری عوامل طبیعی و فعالیت­ های مختلف محیطی حاصل شده، به ارزیابی کمی و کیفی هر یک  پرداخته، ضمن منظور نمودن کلیه ابعاد فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کاربرد مناسب پیشنهاد می­ گردد. تهیه نقشه­ های متعدد از هریک عوامل مؤثر و انطباق با ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شرایط استنتاج علمی را امکان پذیر می­ نماید. با روی هم­ گذاری و نقشه ­های محیطی، تشخیص استعداد طبیعی انجام یافته و طراحی محیطی، با توجه به شناختی دقیق و شایسته صورت می ­پذیرد.

عنوان مقاله [English]

An Article on the Principles of Remote Sensing: Application of Remote Sensing in Urban Engineering- Par III

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Provision of any plan for redevelopment, improvement and expansion in natural environment requires preparations in order to determine the potentials and constraints of the area. Next, after considering and evaluating development models which have been prepared in compatibility with natural factors and activities, the proper model is selected with all cultural, social, economic and environmental aspects taken into account. Provision of maps based on each effective factor and comparing them with cultural, social and economic considerations make the conditions for scientific deduction possible. By comparing environmental maps, identification of natural potential is carried out and environmental design takes place according to a precise and proper knowledge of the area.

1- آریانپور، علیرضا: پژوهشی در ساخت باغ­های ایران و باغ­های تاریخی شیراز، فرهنگسرا، 1365 ﻫ. ش.
2- اعتصام، دکتر ایرج: پراکندگی مفاهیم  و مطالب محیط انسانی، مجموعه پژوهشی گروه تحقیقات محیط انسانی2 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
3- بحرینی، دکتر حسین: تهران چگونه شهری است و چه باید کرد؟ نشریه شماره 15 محیط شناسی مؤسسه مطالعات محیط زیست 1368 ﻫ. ش.
4- بهرام سلطانی، کاظم: شرایط محیط زیست در تهران، محیط زیست جلد دوم شماره اول، سازمان محیط زیست، سال 1385 ﻫ. ش.
5- بیژن زاد، مهندس محمدرضا: بررسی فضای سبز تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1369 ﻫ. ش.
6- لقایی، دکتر حسنعلی: مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و طراحی محیط، مقاله دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، سال 1358 ﻫ. ش.
7- لقایی، دکتر حسنعلی: ضرورت تشکیل پارک­های کوهستانی، نشریه شماره 15 محیط شناسی، مؤسسه مطالعات محیط زیست، سال 1368 ﻫ. ش.
8- Mcharg, I: Design With Nature, Garden City, Newjersey, 1969.
9- Lindgreen, D.T: Land-use Planning and Remote Sensing, Dordrecht, Netherland, Boston, martinus Nijhoff, 1985.