نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

سیر تحولات دانش بشری و پیدایش نیازها که خود حاصل پیشرفته و استیلای فن­ آوری بر جوامع بشری است، هر فردی را که در پیشرفت اجتماع خود نقشی دارد، ملزم می­ سازد که گوشه و کنار محیط پیرامون خویش دست به تحقیق و تفحص بزند و نیازهای جامعه خویش را مرتفع سازد. اشکال متعدد و متنوع، دارای جایگاه ویژه­ ای در انجام مطالعات ژئومورفولوژی در بخش کوچکی از این کشور پهناور برخوردار می ­باشد و برای هر بیننده­ ای که نخستین بار به این محیط سرسبز قدم می­ گذارد، محیط محاصره شده آن توسط کوه ­ها، دلتنگ کننده به نظر می­ رسد، ولی برای مردمی که سال­ ها در آن زیسته و با محیط طبیعی و چشم­ اندازهای آن انس گرفته­ اند، این طور نیست.
به طور کلی آنچه در بستر مطالعات این تحقیق می­ توان بدان اشاره نمود پیوستگی این تحقیق به مفاهیم مربوط به گذشته زمین، وضعیت تعادل کنونی، نوع فرآیند و این که منطقه در آستانه چه تحولی قرار دارد، می ­باشد.

عنوان مقاله [English]

A Research on Field Geomorphology in the Abianeh Valley

نویسنده [English]

  • Abbas Khosravi

Master of Natural Geography

چکیده [English]

The developments of human knowledge and emergence of needs following advancement of technology and its domination over human societies require any person with a role in his/her society’s progress to investigate in all corners of the surrounding environment in order to fulfil the society’s needs. Variety of natural forms and shapes is a prominent factor faced with in geomorphological studies that are conducted in the Valley of Abianeh, this small part of our vast country; any person who for the first time steps on this green space finds its position, surrounded by mountains, to be gloomy, but this is not the case for people who have lived in it for years and become attached to its natural environment and landscapes.
In general, what is to be noted regarding this research is that it is closely connected with concepts such as the land’s past, current state of equilibrium, type of process and probable future developments.

1- ثروتی، محمدرضا سال 1372ﻫ.ش؛ اصول و تکنیک­های ژئومورفولوژی در انجام عملیات صحرایی جزو درسی دوره فوق لیسانس رشته جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
2- خسروی، عباس سال 1371 ﻫ.ش؛ مطالعه زمین­شناسی، چینه­شناسی و هیدرولوژی منطقه نطنز و اردستان، پایان نامه لیسانس، گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه تهران.
3- زاهدی، مصطفی سال 1370 ﻫ.ش؛ شرح نقشه زمین­شناسی کاشان به مقیاس 250،000: 1، سازمان زمین­شناسی کشور.
4- سالنامه­های هواشناسی مربوط به سال­های 91-1982 م؛ سازمان هواشناسی کشور. 250،000: 1
5- کریمی، مرتضی سال 1370 ﻫ.ش؛ هیدرواقلیم منطقه نظنز و اردستان، پایان نامه جغرافیایی کشور.
6- نقشه توپوگرافی کاشان به مقیاس 250،000: 1، برگ NI-39 11، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور.
7- یادداشت­های شخصی نگارنده در بررسی­های عملی روی زمین (منطقه مورد نظز)