نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هئیت علمی گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

چکیده

طبیعت بی­ نهایت پیچیده است و غالباً این پیچیدگی به صورتی است که ما نسبت به آنها به طرز وحشتناکی جاهل مانده ­­ایم. در نتیجه هنگامی که آگاهانه یا غالباً نادانسته و تصادفی تغییرات عمده­ ای در جهان به وجود می ­آوریم مکانیسم­ های هماستاتیک فوق­ العاده پیچیده­ ای را به صورتی دگرگون می­ سازیم که خود قادر به پیش­ بینی عواقب آنها نمی­ باشیم به همین دلیل است که گاه چیزهای عجیب و قریبی اتفاق می ­افتد.
یکی از اساسی­ ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم است و بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات در سطح گسترده­ ای متأثر از شرایط اقلیمی می­ باشد. دانشمندان اقلیم شناسی به این نتیجه رسیده ­اند که اقلیم در تمام ابعاد زمانی قابل تغییر است. تغییرات اقلیمی حاصل کنش متقابل عوامل پیچیده و کمتر شناخته شده­ ای است. این عوامل در نگاره 1 نشان داده شده­ اند. بعضی از این فاکتورها در خارج از جو زمین عمل می­ کنند و پاره ­ای از آنها سیستم­ های زمینی هستند که پاره­ای از آنها در کنترل انسان قرار داشته و عملکردهای بشری روند آن ها را تغییر می ­دهد. دگرگونی این عوامل مسائل زیست محیطی بی­ شماری را به دنبال خواهد داشت که همگی ناشی از این است که فضا، زمان، تنوع ماده و انرژی به عنوان منابع درنظر گرفته نشده و با افزایش انواع آلاینده ­ها در طبیعت، ناپایداری اکوسیستم جهانی را سبب می­ گردد. افزایش آلودگی ­ها به دلیل تمایل سیری ناپذیری جامعه صنعتی در استفاده از انرژی سوخت­ های فسیلی است. جدول (1) تجمع آلودگی­ ها همراه با تغذیه مجدد و پدیده تشدید و تأثیرات متقابل فرآیندها، ناپایداری اقلیم و نوسانات آن را سبب می ­گردد. در این مقاله تأثیر فعالیت ­های انسانی با تأکید بر تأثیر گاز کربنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Humans in Climate Change

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mosayyebi
  • Saeed Movahedi

Member of Faculty, Department of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

Nature is extremely complicated, and often this complexity is such that we feel dreadfully ignorant of them. Consequently, when we consciously or often unknowingly and accidentally cause major changes in the world, we transform the ultra-complex mechanisms in a way that we
cannot predict the consequences of them. That's why there are some weird things happening.
One of the most fundamental factors in the structure of the Planet is the climate, and undoubtedly nature, man and all manifestations of life are at a broad level affected by climatic conditions. Climate scientists have come to the conclusion that climate can be changed in all aspects of time. Climate change is the result of interaction of complex and less-known factors. Some of these factors act outside the Earth's atmosphere, and some of them are ground-based systems, some of which are in human control, and human actions change their process. The transformation of these factors will lead to countless environmental issues, all of which arise from the fact that space, time, diversity of matter and energy are not considered as resources, and due to the increasing trend of the variety of pollutants in nature, the instability of global ecosystem will be inevitable. In this paper, the impact of human activities is analyzed with an emphasis on the impact of carbon dioxide.

1-وات، کنت، 1364، مبانی محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، مشهد، انتشارات اترک.
2- جعفرپور، ابراهیم، 1367، اقلیم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
3- نیویورک تایمز، 1371، 50 راه ساده برای نجات کره زمین، ترجمه سیدرضا جمالیان، تهران، انتشارات چاپخش.
4- غلامی بیرقدار، محمدعلی، 1366، بی­نظمی­های جوی و تغییرات آب و هوا، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره چهارم، سال اول، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
5- تروارتا، گلن و هورن، لیل، 1980، مقدمه­ای بر اقلیم، فصل سیزدهم، عوامل مؤثر در تغییرپذیری اقلیمی، ترجمه داریوش مهرشاهی، رشد آموزش جغرافیا، شماره 29.
6- ریچارد1. هوتون و جرج ام. وودول، 1368، تغییر آب و هوای کره زمین، ترجمه حمیده علمی غروی، رشد آموزش زمین­شناسی، شماره 17.
7- ودیعی، کاظم، 1372، مقدمه­ای بر محیط شناسی، چاپ و صحافی رامین، تهران.
8- جعفرپور، ابراهیم، 1362، پاره­ای از اثرات انسان در تغییرات اقلیمی، رشد آموزش جغرافیا، شماره2.
9- مجموعه مقالات کارگاه پیش­­بینی­های هیدرولوژیکی، 1370، تهران، دبیرخانه کمیته ملی آب شناسی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
10- بکت فرانس، 1372، گردهمایی جهانی خورشیدی، پیام یونسکو، شماره 279-278، مدرن چیست.
11- غیاث الدین، منصور، 1373، آلودگی هوا، انتشارات دانشگاه تهران.
12- علیزاده، امین، 1373، گرم شدن جهانی و بی­آمدهای هیدرولوژیک، مجله نیوار، شماره 22.
13- عسگری، احمد، 1371، تغییر اقلیم، مجله نیوار، شماره سیزدهم تا شانزدهم.
14- خالدی، شهریار، 1370، تغییر آب و هوایی کره زمین، مجله نیوار، شماره دهم تا دوازدهم.
15- وزیری، بهروز و غلامی، بیرقدار، محمدعلی، 1368، آلودگی هوا، مجله نیوار، پاییز 1368.
16- نوریان، علی محمد، 1368، تغییر اقلیم جهان و گرم شدن هوا، مجله نیوار، پاییز 1368.
17- کوجکی، عوض، 1373، افزایش غلظت گازکربنیک در اتمسفر و اثرات آن بر فعالیت­های کشاورزی، مجله نیوار، شماره 24.
18- کاویانی، محمدرضا، 1370، تغییر اقلیم و تأثیر آن بر اقتصاد و تشکیلات مالی بیمه کشورها، رشد آموزش جغرافیا، شماره 26.
19- Johnson Rebeccal, 1990, The Greenhouse Effect Life on a Warmer Planet, Lerner Publications Company, Minneapolis Minnesota.
20- Goudie Andrw, 1992, Environmental Change, Clarendon Press Oxford.
21- Linacre Edward,1992, Climate Data and Resources, areference and guide Routledge London.
22- Bennett Robert and Esthall Robert, 1991, Global Change and Challenge Geography for the 1990 S, Routledge London.
23- Sbs, 1990, Global Climate Change Schel, Number Four.
24- Looking at the Weather, the work of meteorological office London.
25- Werster-1970.
26- Woodule-1978.
27- Savir-1971.