نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از اواخر سده پنجم و نیمه اول سده ششم میلادی ترکان از شرق مناطق شمالی آسیای مرکزی رخنه کردند و با ایران همسایه شدند. در عهد خسرو انوشیروان ترکان تا ماوراء سیحون آمدند ولی در آنجا متوقف شدند. در عهد پرویز جنگ­ هایی میان ایران و ترکان درگرفت که به شکست ترکان انجامید، ترکان در روزگار ساسانیان از حمایت امپراتوری روم شرقی (بیزانس) برخوردار بودند.
در عهد عباسیان، ترکان آهسته آهسته به سبب حمایتی که از آنان می­­ شد وارد دستگاه عباسیان شدند. معتصم فرزند مأمون که از مادری ترک متولد شده بود زمینه را برای نفوذ ترکان فراهم آورد. در عهد سامانیان ترکان در دستگاه امیران سامانی خدمت می­ کردند. با این وصف رود سیحون (سیر دریا) مانعی برای ورود ترکان و غزان بود و شهر اتراز یافاراب (پاراب) یکی از استحکامات عمده برای جلوگیری از نفوذ ترکان به شمار می­ رفت.

عنوان مقاله [English]

About Turkmen People ( Quoted from the Series of "Geographic Essays on Central Asian Countries - Book II")

چکیده [English]

From the late fifth century and the first half of the sixth century on, Turks infiltrated the northern parts of Central Asia and became neighbors with Iran. At the time of Khosrow Anushirvan, the Turks reached the area beyond the Syr Darya, but stopped there. In the time of Parviz, wars between Iran and Turks led to the defeat of the Turks. The Turks during the Sassanid era enjoyed
the support of the Roman Empire (Byzantium).
During the Abbasids, the Turks slowly entered the Abbasid apparatus due to the support they received. Mo'thasim, son of Ma'mun, whose mother was a Turk, provided a platform for the infiltration of the Turks. During the Samanids, the Turks served the Samanid emirs. However, the Syr Darya River was an obstacle to the arrival of the Turks and the Ghuzz, and the city of Utrar (Faraab) was one of the major fortifications to prevent the Turks from penetrating.

1-  ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، عنایت ا... رضا، انتشارات علمی و فرهنگی تهران، 1365.
2- سفرنامه ابن فضلان، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1345.
3- مجموعه آثار، جلد 2.