نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اولین نقشه­ های جغرافیایی، نتیجه نیاز جهانگشایان و فرماندهان نظامی بود، که به منظور لشکرکشی و توسعه قلمرو نفوذ، سرزمینهای جدید را در می ­نوردیدند.
نقشه بارزترین وسیله انتقال اطلاعات پایه، جهت هر نوع برنامه­ ریزی و تحرک نظامی است که هر یک از واحدهای به اقتضای مأموریتشان استفاده­ های مختلف از آن به عمل می ­آورند.
مأموریت مهندسی رزمی عبارت است از : جنگ با طبیعت و زمین و غلبه بر موانع طبیعی و مصنوعی، ایجاد امکان عبور یگان های رزم و واحدهای لجستیک، بر پا ساختن استحکامات جهت حفاظت از نیروهای خودی و فراهم آوردن تأسیسات و فضاهای مناسب جهت ادامه حضور و تصبیت موقعیت خود و نهایتا پشتیبانی آن ها. به سخنی دیگر مأموریت مهندسی رزمی در سه کلمه «عبور»، «پدافند» و «استقرار» خلاصه می­ شود. در کلامی دیگر مهندسی کلید است در آفند و قفل است در پدافند.

عنوان مقاله [English]

Maps in Military Engineering

نویسنده [English]

  • Mohammad Sattari Vafa'ee

چکیده [English]

The first geographic maps were the result of the need of conquerors and military commanders who always swept new lands for the purpose of expanding territories of influence.
Map is the most basic means of transmitting basic information in any kind of planning and military mobility, variously used by each of military units according to their mission.
The military engineering mission consists of war against nature and land, overcoming natural and artificial obstacles, preparing paths for combat and logistical units to pass, building fortifications to protect their forces and providing facilities and spaces necessary for forces to settle or be deployed at any place if necessary, and finally their support. In other words, the martial engineering mission can be summarized in three words: "passage", "defense" and "deployment". In other expression, engineering is the key at offense and lock at defense.