نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای دانشگاه تبریز

چکیده

Ahnert در سال 1988، نوع مخصوصی از طبقه بندی اشکال زمین را ارائه کرده است. وی با این روش سن تقریبی اشکال زمین را با اندازه مورفولوژیکی آنها در رابطه گذاشته است.
به هنگام مراحل عملی با داشتن نقشه­ های ژئومورفولوژیکی بزرگ مقیاس 1:25000 مطالعات زیر ضروری می­ باشند:
1- تجزیه و تحلیل های آماری مدل های نظیرسازی شده و تهیه یک مبنای ژئومورفومتریک (بررسی فرکانس، توزیع هیپسومتریکی و مشخص کردن مقادیر همبستگی اشکال)
2- استخراج واحدهای اساس ناهمواری ها
3- بررسی جنبه­ های آماری و واحدهای مورفولوژی مجاور
4- تجزیه و تحلیل نیمرخ های موجود (نقشه­ های کامپیوتری، بررسی شیب، انحنا و عناصر شکل)
5- تست های مرحله ­ای از زمین
6- اصلاح متدها و طبقه ­بندی مراحل کار

عنوان مقاله [English]

GIS Information Systems

نویسنده [English]

  • Aliakbar Rasouli

Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

In 1988, Ahnert presented a special type of land form classification, with which a connection has been established between the approximate age of forms of land with their morphological size.
During operations with large geomorphologic maps of scale 1: 25000, the following studies are necessary:

1- Statistical analysis of simulated models and preparation of a geomorphometric basis (frequency analysis, hypsometric distribution and characterization of correlation values)
2- Extraction of units of basis of land lays
3- Study of statistical aspects and adjacent morphology units
4. Analysis of existing profiles (electronic maps and examination of slope, curvature and shape elements)
5. Step-by-step tests of land
6. Modification of methods and classification of process

1- محمود مهدی نژاد، نقشه­خوانی ، 1367، دانشگاه اصفهان.
2- Monmonier, Mark and schnell, George A. 1987 Map Appreciation.
3- Raper, Jonathan (editor) 1989
Three dimensional applications in Geographical information Systems (Publishers)
4- Taylar and Francis July – September 1989 volume 3 Number 3 , Number 4.
Geographical Infromation Systems
5- Taylar and Francis October – December 989 Volume 3 Number 4 I.J GIS