نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقشه­ های ژئومورفولوژی اشکال مختلف سطح کره زمین و فرایندهای تشکیل دهنده آنها یعنی محصول عملکرد نیروهای ژئودینامیک درونی و بیرونی را برروی این سطح نشانی می­ دهند. به عبارت دیگر نقشه ­های ژئومورفولوژی عملکرد برآیند نیروهای ژئودینامیک درونی و بیرونی برروی پوسته کره زمین را که همان کره ناهمواری Reliefsphare می­ باشد، نمایش می­ دهند. نقشه­ های ژئومورفولوژی، مورفوگرافی، مورفومتری اشکال سطح زمین و بویژه مورفوژنز و مورفودینامیک حاکم بر آن اشکال را گویا می­ کنند.

عنوان مقاله [English]

A Few Considerations on the First Geomorphological Map of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Servati

چکیده [English]

Geomorphologic maps indicate different forms of the surface of the Planet and their process of formation, i.e., the product of operation of internal and external geodynamic forces on the land surface. In other words, geomorphologic maps represent the sum of the effects of internal and external geodynamic forces on the Earth's Crust, which is the Relief-Sphere. Geomorphologic maps reveal morphography, morphometry of land forms and especially morphogenesis and morphodynamics governing these forms.

1-نقشه­ های توپوگرافی ایران به مقیاس های 1:250000 و 1:50000 ، چاپ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
2- نقشه­ های زمین­ شناسی ایران به مقیاس 1:1000000 چاپ شرکت ملی نفت ایران
3- نقشه تکتونیک ایران به مقیاس 1:4000000 چاپ شرکت ملی نفت ایران
4- تصاویر ماهواره لندست
5- خیام، مقصود، 1370، کاربرد علمی و استفاده عملی نقشه ­های ژئومورفولوژی، نشریه سپهر، چاپ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح