نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آن جایی که مکان های مذهبی کشور مورد خاص مولف دانشمند و تهیه کنندگان فرهنگ بوده است مطالعه خاصی از لحاظ موقع جغرافیایی این قبیل مکان ها در سطح کشور به عمل آمده و حاصل این مطالعه به صورت دو نمودار در صفحه 19 فرهنگ نشان داده شده است که در یکی تعداد مکان های مذهبی در هر نیم درجه طول و در دیگری در هر نیم درجه عرض جغرافیایی نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism: Encyclopedia of Villages and Religious Places of Iran - Part II

چکیده [English]

Since religious places of Iran has been a specialty of the learned author and the producers of the encyclopedia, a special study in terms of geographic time in such places has been implemented, and the result of this study has been displayed through two graphs in the page 19, in one of which the number of religious places at each half longitudinal degree, and in the other one at each half lattitudinal degree have been displayed.