نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم اطلاعاتمکانی،دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکتری سیستم اطلاعات مکانی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

زبری زمین متغیر مهمی است که در علوم نجوم و زمین استفاده میشود. تعریف منحصربه فردی برای آن وجود ندارد. آن را میتوان متغیری جهت بیان تغییرپذیری سطح زمین در یک مقیاس معین تعریف نمود. محاسبه­‌ی زبری از اهمیت زیادی برخوردار است و مبنای بسیاری از تصمیمگیریها میباشد.  بررسی کیفی قسمتهای مختلف یک محدودهای از زمین از نظر زبری و تغییرات ارتفاعی با در نظر گرفتن تمامی جوانب، نیازمند پردازشها و مقایسههای متفاوتی میباشد، از طرف دیگر حجم این پردازشها بسیار بالا و زمان بر است. در مقاله حاضر یک سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین خودکار نواحی مطلوب کاربر و بررسی همه جانبهی منطقه مورد نظر با استفاده از دادههای مدل ارتفاعی رقومی، طراحی و پیادهسازی گردید. شاخصهای مورداستفاده جهت محاسبهی زبری هر منطقه در این سامانه، عبارتند از: سیگما تی، سیگمازد و هندسه فرکتالی. در توسعه این سامانه از تلفیق شاخصهای نامبرده با روشهای مبتنی بر سامانه حامی تصمیمگیری مکانی استفاده گردید. این سامانهاطلاعات آماری مربوط به پچهای[1] متعدد در محدوده تعیین شده از مدل ارتفاعی رقومی مورد نظر را استخراج کرده و با رتبهبندی و کلاسهبندی پچها براساس معیارهای تعیین شده، به انتخاب پچهای مورد نظر کمک فراوانی میکند. این سامانه برای محدودههای متفاوتی از ایران تست و قابلیتهای آن مورد ارزیابی قرار گرفت.[1]- در این مقاله پچ عبارت است از تکه‌هایی از زمین که مشخصات آماری مربوط به آنها استخراج می‌شودو می‌تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and implementation of spatial decision-making system for determination of the user’s desirable areas in terms of roughness

نویسندگان [English]

  • Zahra Bahari Sojahrood 1
  • Reza Aghataher 2
  • Mohsen Jafari 3

1 Ph.D. Student, in GIS, K.N.Toosi University of Technology

2 Ph.D. Student in GIS, Islamic Azad University

3 M.Sc. in GIS, Faculty of Geodesy and Geomatics.,K.N.Toosi University of Technology

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Earth roughness represents a fluctuation of the earth’s surface, and it can be called the complexity of the earth (Wilson, 2012). Roughness calculation is of great importance and is the basis for lots of decision-making. There are various solutions for the roughness calculation.
The first description of roughness was presented by Kupers, in which the roughness surface is assumed to be a set of points (Kupers, 1957). According to this definition, the deviation from the height criterion of the points is considered as the roughness index.
The calculation of roughness in vast areas is possible only through satellite interpretation. The images used for this purpose should be of considerable power (Ghafouri, 1394). The main purpose of this paper is to automatically determine the parts of the area using the digital elevation model (DEM), which are desirable for the user in terms of roughness. To achieve this goal, a local decision-making support system is needed. In most of the mentioned methods, roughness is calculated as a variable in a region. But, the purpose of the paper is to calculate the roughness in different parts and to select the optimal area of the user. In previous methods, in order to achieve the goal, the roughness variable had to be calculated in each range and these ranges had to be compared one by one. This process is time-consuming and sometimes the desirable accuracy is not obtained. Therefore, there is a need for a method that reduces the time and increases the accuracy. For other purposes of this paper, we can refer to the calculation of roughness on a surface.
 In this research, a new method was developed for determining the areas with the user’s desirable quality of roughness using a DEM and based on the fractal method and spatial decision-making support system and a system with robust tools was designed and implemented for estimating the roughness and it was tested by the digital elevation model of Iran. The results indicate that this method is very accurate.
 
Materials & Methods
Ground roughness is an important variable used in the sciences of the earth and astronomy. There is no unique definition for it. It can be defined as a variable to express the variability of the Earth’s surface on a certain scale.
In this research, to determine the favorable areas of the user in terms of roughness, a number of methods including sigma T, sigma Z, fractal geometry and a developed method of fractal geometry were used to calculate the roughness. Various spatial analyses were also used in the system. Finally, the spatial decision-making support system was developed for ranking and selecting the patches.
 
Results & Discussion
The system was implemented in the ‘Visual Studio’ environment using the ‘C #’ language and the ‘arcengine’ library. This system consists of several parts. First part, is the determination of the area whose roughness is to be determined. The second part, is the extraction of the patches of that area, the third part, which is done after the extraction of spatial complications and descriptive information of each patch, is similar to a filter which is based on roughness calculation methods. The four parts is, the ranking of these patches, and the fifth part, is their classification.
The system is designed in such a way that the digital elevation model of any areas with any accuracy can be used. In this research, a 90 meter digital elevation model of Iran and the raster layer of its slope (produced in ArcGIS environment) were used. To display, Google maps were used.
This method has a high precision due to its pixel-to-pixel scanning capability of the area and it seems to be more accurate than the existing ones.
 In most roughness determination methods, there is a method that calculates the roughness in the determined area. But, in this paper, using a spatial decision-making system and using the division of the region into smaller regions, the desired qualitative areas of the user are determined in terms of roughness, therefore, this method is able to decide automatically with regard to the user’s needs.
Quality is different for various applications in terms of roughness. Sometimes high roughness and sometimes low roughness is favorable. However, other methods only calculate an amount of roughness of a region and we have to extract the values for each part of the earth and apply the analysis to it, and then compare them to determine their desirability. Several methods of calculating the roughness can also be used in the system simultaneously.
 
Conclusion
Earth roughness is a term used to describe the irregularities of an area. In most cases, determining the roughness of the earth is very complicated. There are many methods for calculating the roughness. The proposed method in this project is an innovative idea which is based on spatial analysis, spatial decision-making support system and roughness calculation methods and is calculated using the Digital Elevation Model. The results show that this method is a powerful tool for calculating roughness.
In order to improve and continue this work, the correlation of variables is suggested in the calculation and evaluation of the obtained results. In this paper, the values  are also calculated at the surface of each patch and in rows regardless of the direction. Various models can be used to consider the order of cells in each patch and compare the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roughness
  • Decision support system
  • Ranking
  • Classification
  • Spatial analysis
1- شریفی، ف، صمدی، ا، عزیزیان، ا، (1395)، ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ درلایه سطحی بستر رودخانه‌ها، تحقیقات آب و خاک ایران.، دوره 47، شماره 4، ص 722-711.
2- غفوری، ع، (1394)، ارتقاء دقت در تهیه نقشه‌های زمین شناسی با استفاده از اطلاعات مورفولوژی سرسازنده‌ها از طریق محاسبه‌ی زبری سطح در سنجش از دور ماکروویو، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف وتولید نفت وگاز، شماره ی125.
3- Allmaras R. R, R. E. Burwell, W .E.Larson and R. F . Holt. (1996). Total porosity and random roughness of inter rowzone as influenced by tillage. USDA Conserv. Res. Rep. 7 .U. S. Gov . Print Office ,Washington DC.
4- A.M. Booth, J.J. Roering, J.T. Perron, (2009), “Automated landslide mapping using spectral analysis and high-resolution topographic data: Puget Sound lowlands, Washington, and Portland Hills, Oregon”, Geomorphology, vol. 109, pp. 132-147.
5- C.H. Grohmann, M.J. Smith, C. Riccomini,(2011), “Multiscale Analysis of Topographic Surface Roughness in the Midland Valley, Scotland”, IEEE Trans. On Geosci. Remote Sens., vol. 49, no. 4, pp. 1200- 1213.
6- Garcia Moreno, R., M. C. D iaz A Ivarez,A. M. Tarquis, A.PazGonzaIeznd A. SaaRequejo,(2010). Shadow analysis of soil surface roughness compared to the chain set method and direct measurement of micro-relief. Biogeosci. Dis. 7:1021-1055.
7- G. Cherbit,(1991), Fractals Non-integral Dimensions and Applications, John Willey & Sons, Chichester.
8- Grohmann,CH.,Smith,M.J.andRiccomini, C, (2011), Multiscale Analysis of Topographic Surface Roughness in the Midland Valley, Scotland, IEEE TRANSACTIONS ON GEOSIENCE AND REMOTE SENSING.
9- J. R. Ackeret, Digital Terrain Elevation Data Resolution and Requirements Study. Interim Report ETL-SR-6, U.S. Army Corps of Engineers, Nov. 1990.
10- John P. Wilson, 2012, Geomorphology, ScienceDirect.
11- J. McKean, J. Roering, 2004,“Objective landslide detection and surface morphology mapping using high-resolution airborne laser altimetry”, Geomorphology, vol. 57, pp. 331-351.
12- K, Korzeniowska.Mapping gullies using terrain-surface roughness, (2016), , AGILE 2016 – Helsinki, June 14-17.
13- K.L. Frankel, J.F. Dolan, (2007), “Characterizing arid region alluvial fan surface roughness with airborne laser swath mapping digital topographic data”, Journal of Geophysical Research, vol. 112, pp. 1-14.
14- kupers,H, 1957 , a relief meter for cultivation studies.neth.j.agric.sci.5:255-262.
15- L. Fatale, J. R. Ackeret R. and J. Messmore, (1994), “Impact of Digital Terrain Elevation Data (DTED) Resolution on Army Applications: Simulation Vs. Reality”,  Proceeding of American Congress on Surveying and Mapping American Society for Photogrammetry and Remote Sensing.
16- M. Berti, A. Corsini, A. Daehne, (2013), “Comparative analysis of surface roughness algorithms for the identification of active landslides”, Geomorphology, vol. 182, pp. 1-18.
17- N.F. Glenn, D.R. Streutker, D.J. Chadwick, G.D. Thackray, (2006), “Analysis of LiDAR-derived topographic information for characterizing and differentiating landslide morphology and activity”, Geomorphology, vol. 73, pp. 131-148.
18- R.M. Pollyea, J.P. Fairley, (2011), “Estimating surface roughness of terrestrial laser scan data using orthogonal distance regression”, Geology, vol. 39, pp. 623-626.
19- Romkens,r.j.m and j.y.wang, (1986),effect of tillage on surface roughness.trans.asae 24(2):429-433.
20- Sakude,M., Schiavone(1998), G., Recent Advances on Terrain Database Correlation Testing, Proceedings of SPIE,364-376.
21- Saleh,A, (1993), Soil roughness measurement :chain method . J. Soil and Water Conserv. 48(6):527-529.
22- Sebastiano Trevisani1,(2016), Topography-based flow-directional roughness: potentialand challenges, Earth Surf. Dynam., 4, 343–358.
23- S.J. Riley, S.D. De Gloria, R. Elliot, (1999), “A Terrain Ruggedness Index That Quantifies Topographic Heterogeneity”, Intermountain Journal of Sciences, vol. 5, no. (1-4), pp. 23-27.
24- W.C. Haneberg, A.L. Creighton, E.W. Medley, D.A., Jonas, (2005), “Use of LiDAR to assess slope hazards at the Lihir gold mine, Papua New Guinea”, in: Proceeding,International Conference on Landslide Risk Management, Vancouver, British Columbia, Supplementary CD.