نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده

به واقع،    آثار باقی مانده    از  جنگ این پتانسیل  را  دارند    که    با  جذب گردشگران و   توسعه    گردشگری  زمینه    ساز بازسازی    اقتصادی- اجتماعی  مناطق    مرزی که  بیشترین  آسیب ها  و   خسارت    ها  را  از  جنگ متحمل    شده اند؛ گردند.   اما تحقق این امر، در    گرو هماهنگی  و   شرایط    مطلوب    کمی- کیفی تمامی    اجزای    سیستم    گردشگری  که  زیرمجموعه    دو  بعد عرضه و   تقاضا    هستند،   می  باشد.    وجود موانع    و   مشکلات    پیش روی عملکرد    موفق دو  بعد عرضه و   تقاضا،   شرایط    ناموفق   کنونی    را  در    گسترش    گردشگری  جنگ در  مناطق    مرزی سبب گردیده   است. جهت حل    این معضل و   رونق گردشگری  جنگ در  این مناطق،   ابتدا    نیاز    است که  مطالعات  جامعی    با  مشارکت   گروه های ذی  نغع صورت    گیرد تا  با  شناسایی  این موانع    و   مشکلات،   در  مرحله    بعد، برنامه   های کاربردی  جهت رفع آنها تدوین    گردد.    پژوهش    کاربردی  حاضر،    در  منطقه    مرزی و   جنگ زده شهرستان  مریوان    استان    کردستان  با  روشی توصیفی   -   تحلیلی   و   با    رویکردی  اکتشافی  انجام    گرفته    است. جامعه    آماری    این    پژوهش،   دو  گروه آگاهان   محلی،    شامل متخصصان  عرصه گردشگری  و    مسئولین  توسعه    منطقه    به  همراه    گردشگرانی    است که  در    قالب راهیان   نور به  منطقه    اعزام    شده اند. جمع آوری اطلاعات    در  بخش نظری با  استفاده  از  منابع    اسنادی   و   در  بخش    میدانی   مبتنی    بر  مصاحبه   و   توزیع    پرسشنامه در  میان 350 نفر  از  جوامع    آماری    انجام    گرفته    است. تجزیه    و    تحلیل    داده ها  در  بخش کیفی با  استفاده  از  روش تحلیل    محتوا    و   در  بخش کمی با  استفاده  از  آزمون    های تحلیل    عاملی    و   تحلیل    مسیر،    نشان از  شناسایی 3 مؤلفه  انگیزه    و   تمایل    کم  به  بازدید   از  منطقه،   ضعف آشنایی   با    منطقه    و   جاذبه    های آن  و   هزینه    های سفر به  منطقه    مربوط    به  بعد تقاضا    و 6 مؤلفه    کمبود    امکانات  و    خدمات    رفاهی    و   اقامتی؛  کیفیت    نامناسب  اطلاع رسانی،آموزش    و   تبلیغات، ضعف ساختارهای    حمل و   نقل، کیفیت    نامناسب    جاذبه    ها، عدم توجه،    نظارت    و   عملکرد   مطلوب    نهادهای  دولتی    و   ضعف در  مشارکت   مردم محلی مربوط    به    بعد عرضه گردشگری  منطقه،   به  عنوان    موانع    و   مشکلات    مؤثر بر  گسترش    گردشگری  جنگ منطقه    می  باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of factors affecting the development of War Zone Tourism in Kurdistan Province -Case Study: Marivan City

نویسنده [English]

  • dr saadi mohammadi

Assisstant professor,geoghrphy

چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
One of the new products, destinations and types of tourism that can be well utilized for the socio-economic reconstruction of the border areas, is war tourism. Almost after World War II, the war tourism idea which had no objectives except reviving the war zones and improving the economic conditions in these areas attractedthe attentions. War tourism is a type of black tourism, which is considered to be the most visited type of black tourism. Despite the public fear of death, the interest of tourists to visit the places which have experienced natural and human disasters is on the rise. The main issue addressed in this research is that, up until now, tourism activities related to the war have failed to gain a considerable place in economic and social sustainabilityin the city of Marivan considering its potentials in this city. The main objective of the present research is to identify and analyze the status of tourism in the region with a systematic approach, because tourism as a system composed of various elements can only play its role in the realization of developing war-torn areas, once all elements of the system in terms of quantity and quality are placed together in a coordinated set in such a way that includesall the players of the extensive scene of tourismso that the obstacles and problems of war tourism development in the city are detected in the first place and then, the practical solutions for the development of this type of tourism to create the bases for economic and social reconstruction of the war-torn region of Marivan are suggested.
 
Methods and Materials
The present applied research is descriptive-analytical in terms of method.Documentary resources were used to collect information in the theoretical part;and in the field part, a survey method based on interviews and questionnaires was used. The statistical population of this exploratory research includes two groups, officials, specialists, local experts in the field of development and tourism of the city, as well as those people who have travelled to the areasand war memorials of Marivan city in the form of Rahian-e-Nour camp.
 
Discussion and Findings
Analysis of interviews with tourists, informed people and experts in the field of tourism and development authorities of the cityidentified 43 indicators in 9 components (categories) and in two main dimensions of supply and demand. Meanwhile, 3 components of motivation and low willingness to visit the region, the lack of familiarity with the area and its attractions, and theexpensesof travelling to the region are related to the demand dimension, and 6 components of the lack of facilities, welfare and accommodation services,inappropriate quality of information, education and advertising, poor transportation structures, inappropriate quality of tourist attractions, the lack of attention, supervision and desirable performance of public institutions, and poor local participation are related to supply dimension of the region’s tourism. In the next step, the results of the factor analysis testwere used to confirm the extractedresults from the research findings, summarizationand determination of the factors (obstacles and problems) affecting the development of war tourism in the region. The results showed that the formed factors are capable of explaining 66 percent of the changes and shaping the present situation. Five main factors were formed. The highest factor load was related to the shortage of service, accommodation and welfare facilities, and the expenses of the trip; and the lowest was related to the motivation factor and low tendency to visit the region as well as the weakness of transportation structures. The results of the course analysis test showed that the undesirable conditions of the supply dimension had the greatest impact on the development of war tourism in the region. This dimension also affects the status of the demand dimension indirectly. The type of relationship and effectiveness were also calculated positive and direct so that it can be said that the more desirable the status of the components of the tourism supply dimensions of the region,the more will improve the status of demand dimension and its indicators which means that, by improvement of the conditions of supply dimension, more demands will be created for visiting the region and the war tourism will revive in the region.
 
Conclusion
Given the fact that the quality of demand is subject to the conditions of supply dimension, undoubtedly the undesirable conditions of war tourism of the Marivan city, have a significant role in the formation of the weakness in this demand dimension. Therefore, it is necessary to organize and improve the conditions of the war tourism supply dimension of the city at first, in order to increase the resultant of the issue and continue the demand for visiting the attractions of war. In the meantime,the role of responsible governmentalagencieswhich requires a great deal of coordination and efficiency with regard to the multidimensionality of tourismwill be very significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark tourism
  • War tourism
  • Supply and Demand
  • Border region of Marivan
1- تقدیسی،کریمیان،حاجیلو؛احمد،تقی،مهدی؛1394،گردشگری دفاع مقدس  وبررسی گرایش گردشگران ورودی به مناطق جنگی(خوزستان،ایلام،کردستان،کرمانشاه)،فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج،سال هجدهم،شماره 68،صص162-136.
2- حیدری،نجفی‌پور؛مجید،امیرعباس،1393،مطالعات گردشگری جنگ در جهان؛ارائه راهکارها به منظور توسعه گردشگری جنگ در ایران،فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس،سال سیزدهم،شماره چهل و نهم،صص 129-117.
3- رازقی،فروزجائیان،شریفی مقدم،هاشمیان؛نادر،علی‌اصغر،پرویز،بهزاد،1395،گردشگری جنگ؛ تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری،سال 5،شماره 17،صص 114-97.
4- رجبی، یازرلو؛آزیتا، محبوبه،1393، بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی‌هابرای توسعه آن،فصلنامه فضای گردشگری،سال سوم،شماره 11،صص32-17.
5- زاهدی،محمد،1390،شناخت صنعت گردشگری،انتشارات چهارباغ.
6- سبکبار، باغیانی، نورانی؛ حسنعلی، حمیدرضا، حمیده، 1390، نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگی استان خوزستان، مجله علمی- تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال اول،شماره دوم،صص 95-84.
7- صادقلو، طاهره، 1394، شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ (مورداستان خوزستان)، مجله برنامه‌ریزی  و توسعه گردشگری، سال پنجم، شماره 16،صص 208-188.
8- ضیایی،علی اصغر، 1388، جغرافیای گردشگری، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
9- کاظمی، مهدی،1390،مدیریت گردشگری،انتشارات سمت.
10- منوچهری، فراهانی؛ سوران، حسین، 1394، شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 4،شماره 9،صص 161-172.
11- منوچهری، فراهانی؛ سوران، حسین، 1393، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش فعالیت‌های گردشگری جهت تحقق توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی:  بخش خاوومیرآبادشهرستان مریوان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان.
12- منوچهری، سوران، 1393، ارتباط توسعه،گردشگری و امنیت با تأکید بر نهادهای امنیتی و انتظامی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، شماره4، پیاپی 23،صص 114-97.
13- وثوقی، لیلا، 1388، گردشگری تلخ (باتأکیدبرگردشگری جنگ)،نشریه مطالعات جهانگردی،شماره 10.
14- BIGLEY, JAMES, 2010, Motivations for War-related Tourism: A Case of DMZ Visitors in Korea, Tourism Geographies, Vol. 12, No. 3, 371–394, August 2010.
15- Butler, Richard, 2013, Tourism and War, published  by Rutledge ,London
16- Chang, teyichang,2013, dark tourism the effects of motivation and environmental attitudes on the benefits of experience tourism negro, special issue on organizational innovation, Vol. 72,  extra  2, 69-86.
17- Doswell, R, 2002,Tourism How effective  management makes the difference, London: botterworth -Heinemann.
18- Dritsakis, N ,2006, tourism as A a long-rune economic growth factor, Department of Applied Informatics, University of Macedonia Economics and Social Sciences. 
19- Elder,sara,2009,Sampling methodology, ILO school-to-work transition survey: A methodological guide, Module 3, International Labour Organization.
20- Farmaki, Anna,2013,Darktourismrevisited: Asupply/demand conceptualization, International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research.
21- Harbsmeier, Michael,2013, Dark Tourism and the influence of the media, Retrieved May 15, 2016 from.http://www.spheru.com.
22- Koper,m,2015, dark tourism post-wwi Destinations of Human Tragediesand Opportunities for Tourism Development, Proceedings of  the International Workshop, Published by University of Primorska Press.
23- Minić, Natalija,2012, development of „dark“ tourism in the contemporary society, Available at www.gi.sanu.ac.rs.
24- Mirisaee,m,2014, Post War Reconstruction for Tourism Development Case Study Khorram-Shar, iran, Proceedings of International Conference on Architecture And Civil Engineering (ICAACE’14) , Dubai, December 25-26, 2014, pp57-63 .
25- Molokáčová,lucia, 2011, New phenomenon - Dark tourism, ActaGeoturistica ,  vol 2, number 1, 1-7.
26- Musai, Maysam, 2013, Motivational Factors of Travel to War Places in Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 1.
27- Musai,Maysam,2013, Assessment of Strategic Factors of War Tourism in Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, January 2013, Vol. 3, No. 1,497-510.
28- Niemelä, Titta, 2010, Motivation Factors in Dark Tourism Case: House of Terror, The Faculty of Tourism and HospitalityDegree Programme in Tourism andHospitalityManagementNature and Soft Adventure Tourism, Bachelor’s thesis.
29- Robinson, M , 2005. Niche tourism: an introduction, Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases. Oxford: ElsevierButerworth-Heinemann, 1-14..
30- Sharpley, Richard, 2009, Tourism Developmentand the Environment:  Beyond Sustainability,?Retrievedfeb 15, 2016 from www.elsevier.com
31- Stone, P. R,2006, A dark tourism spectrum Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, Journal of Tourism Research, Vol. 54, No  145-160   
32- Vehbi, Oktay,2012, A Model for Assessing the Level of Tourism Impacts and Sustainability of Coastal Cities , Strategies for Tourism Industry – Micro and Macro Perspectives.
33- Wight, cariag,2005,philosophical&methological praxes in dark, journal of vacation marketing, volume 12, number 2.pp 129-119.
34- Williams, S,2004,Tourism Geography, Routledge Contemporary Human Geography.
35- Yan, B. Zhang, J. Lu, SH. Guo, Y,2016, Investigating the motivation experience relationship in a dark tourism space: A case study of the Beichuan earthquake relics.at: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300145.
36- عیسی زاده حبیب،1394،راهیان نوردرمریوان،برگرفته شده ازسایت:
http://rahianenoor.com/vdch.mnxt23n-iftd2.html